marți, 25 august 2009

O.G. nr. 10/2009 -dreptul la continuarea studiilor pentru studenţii ID
Etichete:
Dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Art. 1(1)Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002, încetează şcolarizarea pentru toate specializările/ programele de studii/autorizate provizoriu/acreditate la forma de învăţământ la distanţă.(2)Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti demarează, în primul semestru al anului universitar 2009-2010, procedurile necesare pentru asigurarea unei conduceri cu rector confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, potrivit legii.(3)Instituţia de învăţământ superior prevăzută la alin. (1) este monitorizată special, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pe o perioadă de 3 ani, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4)Pe perioada monitorizării prevăzute la alin. (3), Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti organizează examenele de licenţă potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.Art. 2Absolvenţii Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti la specializarea de Drept, cu o durată de 3 ani şi cu 180 de credite, au dreptul de a-şi completa studiile la 4 ani şi cu 240 de credite la specializări/programe de licenţă de drept acreditate.Art. 3(1)Studenţii ciclului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în perioada 2005-2008 la specializări/programe de studii organizate la forma de învăţământ la distanţă au dreptul de a-şi continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2)De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi studenţii ciclului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în perioada 2005-2008 la specializări/programe de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.Art. 4Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va recunoaşte diploma obţinută de absolvenţii prevăzuţi la art. 3, care susţin şi promovează examenul de licenţă în condiţiile prezentei ordonanţe. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 581 din data de 20 august 2009
Anexa II/1 a Legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ* Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă.* Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.* Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit acordată prin concurs şi care este atribuită pe o perioadă de 4 ani. Aceasta se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază.* Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăpentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport de timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.* Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:- pentru 2 clase -5%- pentru 3 clase -7%- pentru 4 clase -10%* Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte primesc o îndemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00.* Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul.