joi, 17 septembrie 2009

17.09.2009

TOATE SPORURILE DIN INVATAMANT ANULATE DE CATRE LEGEA SALARIZARII UNITARE
Art.48. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:40. Art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) şi alin. (12), art. 51 alin. (4), art. 89, art. 90 alin. (2) şi alin. (3) şi art. 94 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioareArt.49. – La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României se abrogă:12. Art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 50 alin. (6),art. 50 alin. (7), art. 50 alin. (8), art. 50 alin. (11), art. 50 alin. (12), art. 50 alin. (13), art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (2), art. 51 alin. (4), art. 51 alin. (5), art. 51 alin. (7), art.89, art. 90 alin. (2), art. 90 alin. (3), art. 90 alin. (4), art. 90 alin. (6), art. 90 alin. (7),art. 90 alin. (9), art. 90 alin. (10), art. 90 alin. (11), art. 90 alin. (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personaluluididactic, cu modificările şi completările ulterioare
POATE E TIMPUL DE GREVA GENERALADEMISI
Aadica toate sporurile din contractele colective de muna, sporul de rural, sporul de diregentie, transele suplimentare sunt definitiv abrogate de la data publicarii in MO.iar pana in 31 decembrie suplimentar se mai abroga gradatie de merit, salariu de merit, spor de stabilitate, spor de suprasolicitare neuropsihica si indemnizatiile de conducere de la inspectorat si directori, directori adjuncti, spor practica pedagogica.
Ocuparea funcţiei de director în învăţământ-text cuprins în Legea educaţiei

Text cuprins în Legea educaţiei naţionale, proiect asupra căruia Guvernul şi-a sumat răspunderea în Parlament
Art. 266 - Recrutarea, selecţia si angajarea personalului de conducere din unităţile de învăţământ(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ vacantează posturile de director si/sau de director adjunct, în condiţiile legii si cu aprobarea inspectoratului scolar si asigură publicarea posturilor în presa locală, la sediul inspectoratului scolar si al unităţii de învăţământ, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului.
(2) Funcţiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular însistemul naţional de învăţământ angajat în învăţământ prin contract de muncă pe perioadă nedeterminată, având cel puţin gradul didactic II si vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale si morale si care a obţinut în ultimii 5 anicalificativul „foarte bine”. (3) Directorii si directorii adjuncţi trebuie sa fie buni cunoscători ai limbii romane, să posede competenTe lingvistice de nivel mediu în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, respectiv competenţe de nivel mediu în utilizarea calculatorului. (4) Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în anumite unităţi de învăţământ, se aplică în mod corespunzător următoarele condiţii suplimentare: a) în unităţile de învăţământ în a căror structură sunt incluse si clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ prescolar, unul dintre directorii adjuncţi poate fi, după caz, institutor/institutoare, învăţător/învăţătoare sau educator/educatoare sau profesor pentru învăţământul prescolar sau învăţământul primar. b) în unităţile distincte de învăţământ în care funcţionează secţii cu predare în limba română si secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, funcţiile de conducere se asigură atât din partea secţiei în limba română cât si din partea secţiei în limba minorităţii naţionale. c) în unităţile de învăţământ prevăzute la lit. b), cu un singur post de conducere, prin excepţie se numeste si un director adjunct de la altă secţie decât cea din care provinedirectorul. (5) Ocuparea funcţiilor de director si de director adjunct se face în urma câstigării concursului organizat de consiliul de administraţie, cu participarea unui reprezentant al inspectoratului scolar si desfăsurat pe baza criteriilor de competenţă profesională si managerială. 218 Metodologia concursului se stabileste de către Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării si seaprobă prin ordin al ministrului.(6) Eventualele contestaţii privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere din unităTile de învăţământ si/sau a rezultatelor acestuia se adresează presedintelui consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor. Hotărârea este luată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, este definitivă si nu poate fi atacată decât prin contestaţie la Tribunalul pe raza căruia funcţionează unitatea de învăţământ.(7) Directorul unităţii de învăţământ este confirmat, în urma câstigării concursului, prin dispoziţie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judeţean pentru unităţile de învăţământ special pentru o perioadă de 4 ani, acestia verificând legalitatea concursului.(8) În cazul în care primarul, respectiv presedinte al consiliului judeţean constată că nu s-aurespectat prevederile legale invalidează concursul si decide refacerea acestuia în termen demaxim de 30 de zile.(9) Pentru unităţile de învăţământ din municipiul Bucuresti ...( lipsă text)(10) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ este numit, în urma câstigării concursului, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţieal acesteia si cu consultarea consiliului profesoral, pentru o perioadă de 5 ani.(11) Dacă postul de director nu se ocupă, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământnumeste un director cu delegaţie, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), până laorganizarea concursului pentru ocuparea postului de director, dar nu mai târziu de sfârsitul anului scolar.
(12) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul scolar general si cu primarul, respectiv cu presedintele Consiliului judeţean pentru unităţile de învăţământ special. Contractul de management educaţional se încheie pentru o perioadă de 4 ani, cu evaluare anuală.
(13) Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător si pentru directorul adjunct, rolul inspectorului scolar general fiind preluat de directorul unităţii de învăţământ.(14) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul adjunctîncheie contract de management educaTional cu directorul unităTii de învăTământ. Contractulde management educaTional se încheie pentru o perioadă de 5 ani, cu evaluare anuală. 219(15) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţilor de învăţământ este asigurată de un cadru didactic coordonator, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), desemnat prin decizia directorului unităţii de învăţământ.(16) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.Actul de numire se aduce la cunostinţă inspectoratului scolar pe raza căruia îsi desfăsoarăactivitatea unitatea de învăţământ respectivă.(17) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului au dreptul de acces la toate documentele elaborate în vederea ocupării funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ.
Potrivit art. 114 din Constituţia României:(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113. (3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. (4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere