sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Nota de Fundamentare - OUG nr.114/23.12.2009

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri financiar-bugetare
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale
Evoluţia economiei reale din primele 9 luni 2009 a fost puternic afectată de criza economică şi financiară care a început să se manifeste uşor în România încă din trimestrul III 2008, pentru ca în trimestrul IV să acţioneze mai vizibil. Astfel, după ce în trimestrul IV 2008 creşterea PIB a fost de doar 2,9% faţă de trimestrul IV 2007, în trimestrul I 2009 produsul intern brut – în termeni reali, seria brută – s-a redus cu 6,2% faţă de trimestrul I 2008, iar în trimestrul II cu 8,7%. În trimestrul III reducerea s-a mai diminuat, fiind de 7,1%. Inflaţia anuală şi-a continuat creşterea manifestată încă din anul 2008, până în luna februarie a.c. ajungând la un nivel maxim de 6,89%. Începând cu luna martie 2009 s-a remarcat, însă, o schimbare de trend în evoluţie, astfel încât inflaţia anuală a ajuns la 4,65% la sfârşitul lunii noiembrie.
Deşi implementarea programului anti-criză susţinut de Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială a reuşit să ducă la normalizarea condiţiilor financiare, contracţia activităţii economice a fost mai gravă decât proiecţiile iniţiale. Se anticipează că mediul economic va continua să fie dificil şi prima parte a anului 2010.
Pentru anul 2010, în vederea respectării angajamentelor asumate prin Acordul încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, în ceea ce priveşte reducerea deficitului bugetar la 5,9% din produsul intern brut, precum şi implementarea în continuare a măsurilor de reducere a cheltuielilor de personal, este necesară adoptarea de măsuri suplimentare.
Aceste măsuri trebuie avute în vedere la fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în vederea atingerii ţintei stabilite referitoare la nivelul deficitului bugetar, precum şi la reducerea ponderii în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, de la 9.2% cât se estimează pentru anul 2009 la 8,7% în anul 2010.
Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă ar duce la pierderea acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţa creerii unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice.
Potrivit art.136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „începând cu data de 1 ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor vor fi preluate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.” Termenul prevăzut pentru intrarea în vigoare a acestei prevederi, s-a datorat necesităţii de a acorda Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei posibilitatea de a-şi organiza un compartiment economico – administrativ care să asigure gestionarea resurselor financiare ale tuturor instanţelor. Având în vedere, imposibilitatea finalizării acestor proceduri, prin art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.97/2008, termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2009, ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.137/2008, termenul a fost prorogat la 1 ianuarie 2010.
Având în vedere situaţia existentă, este evident că transferul efectiv al atribuţiilor nu poate avea loc până la data de 31 decembrie 2009, până la acest moment, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie neavând organizat un aparat administrativ care să poată asigura desfăşurarea în condiţii de normalitate a atribuţiilor ce decurg din calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul instanţelor judecătoreşti.
Trebuie avut în vedere, de asemenea, şi faptul că până la această dat nu au fost finalizate dezbaterile din cadrul comisiilor speciale şi al celor de specialitate ale Parlamentului legate de oportunitatea transferului atribuţiilor de ordonator principal de credite de la ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti la preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie Justiţie, precum şi de modalitatea efectivă în care acest transfer ar putea să se efectueze.
Prin urmare, în acest context, este necesară asigurarea continuităţii derulării contractelor în care Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti este parte şi care au ca obiect realizarea unor investiţii, repararea sediilor instanţelor, informatizarea.
Or, această continuitate poate fi realizată de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, luând în considerare rolul acestuia de a asigura, potrivit legii, buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public, precum şi realitatea că acesta dispune atât de experienţa, cât şi de capacitatea tehnică necesară gestionării bugetului instanţelor, ceea ce, la acest moment, Instanţa Supremă nu poate oferi.
Faţă de cele prezentate şi de perioada scurtă rămasă până la 1 ianuarie 2010, se impune urgent reglementarea problemei referitoare la gestionarea bugetului instanţelor.
Având în vedere faptul că, în lipsa asigurării unui cadru eficient pentru administrarea bugetului instanţelor, intrarea în vigoare a dispoziţiilor art.136 din Legea nr.304/2004 poate crea consecinţe grave în ceea ce priveşte buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi, implicit, îndeplinirii justiţiei, ca serviciu public, prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pe care îl supunem spre aprobare propune prorogarea termenului pentru dobândirea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor decurgând din calitatea de ordonator principal de credite la data de 1 ianuarie 2011.

Potrivit art.13 alin.(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „şedinţele de judecată se înregistrează prin mijloace tehnice video sau audio ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările sau stenogramele se transcriu de îndată.” Având în vedere, imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video până la data de 1 iulie 2006, dată care a fost stabilită iniţial, prin art. III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, acest termen a fost prorogat până la 1 ianuarie 2009, iar, ulterior, până la 1 ianuarie 2010.
La începutul anului 2009, a debutat procedura pentru achiziţia sistemelor de înregistrare însă, datorită formulării unor contestaţii ce au fost admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în continuare CNSC) a fost necesară reevaluarea ofertelor.
Rezultatul reevaluării a fost din nou contestat, CNSC a respins contestaţiile, însă procedura a fost anulată întrucât toate ofertele au fost declarate neconforme.
La acest moment este în curs de desfăşurare, litigiul având ca obiect contestaţia depusă de unul dintre ofertanţi împotriva soluţiei CNSC de respingere a contestaţiei împotriva anulării procedurii de achiziţie dispusă de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.
Având în vedere situaţia extraordinară determinată de imposibilitatea finalizării procedurii de achiziţie a echipamentelor pentru efectuarea înregistrarea audio video a şedinţelor de judecată şi ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată datorită inexistenţei suportului tehnic necesar, şi care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată, este necesară adoptarea măsurii prorogării termenului de intrare in vigoare a dispoziţiei menţionate.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 484/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, Consiliul Judeţean Suceava împreună cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava au încheiat la data de 26.03.2004 contractul de împrumut în sumă de 86,3 milioane euro cu Deutsche Bank AG Londra, care ulterior în luna iunie 2004 a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg. Împrumutul este garantat de statul român prin Ministerul Finanţelor Publice.
Programul prevede două componente: componenta de transport gaze naturale şi componenta de termoficare.
a) Pe componenta de transport gaze naturale au fost prevăzuţi a se executa 232,7 km de conducte pentru transportul gazelor de înaltă presiune, din care s-au realizat 101,65 km.
b) Pe componenta de termoficare s-a realizat reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură în municipiile Vatra Dornei, Câmpulung Modovenesc, Rădăuţi şi parţial Suceava precum şi în oraşele Gura Humorului şi Siret. De asemenea, în cadrul componentei de termoficare s-au realizat 4 centre de cogenerare, respectiv municipiile Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi şi Gura Humorului.
Potrivit clauzelor contractuale, în luna ianuarie 2010 trebuie achitată în cadrul Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” dobânda pentru împrumut, aferentă semestrului II al anului 2009. Din analiza efectuată cu privire la plata dobânzii a rezultat faptul că cele 62 de unităţi administrativ-teritoriale care au calitatea de împrumutaţi nu dispun de resursele financiare necesare rambursării datoriei.
Având în vedere că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1216/2009 Consiliul Judeţean Suceava va preda Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaş în vederea continuării obiectivului de investiţii şi punerii acestuia în exploatare, iar în contul împrumutaţilor au rămas sume disponibile, sume ce nu pot fi utilizate pentru achitarea obligaţiilor de plată a unităţilor administrativ teritoriale asociate în cadrul Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, a fost necesară elaborarea unor prevederi legale prin care să se reglementeze unele aspecte financiare ale acestui Program.
La momentul aprobării acestui act normativ au fost consultate autorităţile administrativ-teritoriale implicate, obţinându-se acordul acestora.
Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 484/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", finanţat din împrumuturi externe contractate de Consiliul Judeţean Suceava sau de către acesta împreună cu consiliile locale asociate, cu garanţia statului, acoperirea serviciului datoriei publice se asigura din resursele financiare ale Consiliului Judeţean Suceava şi ale consiliilor locale asociate, precum şi din încasările de la beneficiarii serviciilor prestate.

2. Schimbări preconizate
Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie aprobarea unor măsuri financiar-bugetare menite să asigure diminuarea cheltuielilor publice în perioada 2009 – 2010 prin:
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, pentru personalul din instituţiile şi autorităţile publice cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii.
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr.193/2006 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 referitoare la acordarea de tichete cadou şi respectiv de tichete de vacanţă pentru personalul din instituţiile şi autorităţile publice .
- Abrogarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 referitoare la compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari.
- Prorogarea până la data de 1 ianuarie 2011 a prevederilor art.259 alin.(3) şi ale art.260 alin.(1) lit.a) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la suportarea de la bugetul de stat a contribuţiei de asigurări de sănătate pentru pensionarii cu venituri din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii.
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale referitor la acordarea diferenţei de punctaj pentru grupele I şi II de muncă.
- Amânarea până în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr.263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, prin care se prevede un cuantum al contribuţiei mutuale a statului, achitată în numele asiguratului, ce reprezintă dublul contribuţiei individuale lunare achitate de asigurat.
- Neaplicarea in anul 2010 a prevederilor art.80 alin. (1) şi (3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, privind valoarea punctului de pensie.
-Aplicarea prevederilor Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi pentru persnalul din cadrul unităţilor de management de proiect, organizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.
-Neaplicarea în anul 2010 a prevederilor art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, referitoare la creşterea alocaţiilor bugetare.
-Amânarea pâna în anul 2011 a aplicării prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor.
- Prorogarea până la data de 31 ianuarie 2011 Termenul prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată.
- Modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urganţă nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, privind numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat.

Se creează premisele ca în situaţiile de maximă necesitate, respectiv când împrumutaţii nu dispun de venituri proprii care să fie folosite ca surse pentru achitarea obligaţiilor financiare aferente contractului de credit încheiat cu Deutsche Bank, să poată fi alocate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale cu această destinaţie.
Reglementarea propusă este urmare a solicitării autorităţilor administrativ-teritoriale în calitate de împrumutaţi, care se confruntă în actualul context cu dificultăţi majore în asigurarea plăţii serviciului datoriei publice.
Prevederile legale propuse nu sunt de natură a modifica clauzele contractului de împrumut, motiv pentru care nu se impune obţinerea acordului finanţatorului.

Se instituie cadrul legal ca sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, rămase necheltuite la sfârşitul anului să se reporteze în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie. Această posibilitate se crează şi pentru sumele acordate organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în anul 2009 şi necheltuite până la sfârşitul acestui an.

Având în vedere situaţia economică existentă, precum şi previziunile pentru anul 2010, se impune menţinerea până la data de 30 iunie 2010 a restricţiilor cu privire la cheltuielile operatorilor economici cu capital majoritar de stat, reglementate prin O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelulunor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât prevederile Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, referitoare la elaborarea certificatelor de performanţă energetică a clădirii şi punerea acestora la dispoziţie potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, nu pot fi implementate începând cu 1 ianuarie 2010 se impune prorogarea acestui termen până la data de 1 ianuarie 2011.

3. Alte informaţii
Măsurile propuse pentru anul 2010 au un impact financiar de cca. 13,5 miliarde lei şi reprezintă cca. 2,5% din produsul intern brut estimat pentru anul 2010, iar în cazul neadoptării lor deficitul bugetar s-ar majora cu acest procent şi ar putea ajunge la 8,4% din produsul intern brut ceea ce ar conduce la neîncadrarea în ţinta de deficit stabilită pentru anul 2010 prin Acordul încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, în care România s-a angajat să ia măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar până la sub 6% din produsul intern brut.
Totodată conform celor stabilite prin Acordul mai sus menţionat, România s-a angajat să nu introducă sporuri nemonetare în salarizarea personalului bugetar, cum sunt: tichetele de masă, tichetele de vacanţă şi tichetele cadou, iar acordarea unor astfel de drepturi ar conduce la majorarea ponderii cheltuielilor cu personalul bugetar în produsul intern brut cu cca.1,6% depăşindu-se astfel ţinta propusă de 8,7% în anul 2010 .