joi, 6 ianuarie 2011

Anexa 1 si 2 Hotararea 1395/2010

HOTĂRÂRE nr. 1395 din 28 decembrie 2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011ANEXA Nr. 1: Standardele de cost/elev/preşcolar/an

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învăţământ Număr mediu de elevi pe clasă Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele
(lei) Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)
(lei)
Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal ZI 20 18 1.478 1.617 1.478 1.617
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal ZI 20 20 2.712 2.712 2.712 2.712
3 Învăţământ primar ZI 22 18 1.701 2.027 2.041 2.432
3.1 Învăţământ primar - integrat* ZI 2.892 3.445 3.470 4.134
4 Învăţământ primar "step-by-step" ZI 22 18 3.167 3.167 3.800 3.800
5 Învăţământ primar "A doua şansă" - 15 12 1.311 1.579 1.573 1.895
6 Învăţământ primar vocaţional (fără muzică) ZI 22 18 2.141 2.560 2.505 2.995
7 Învăţământ primar cu profil de muzică ZI 22 18 3.568 4.266 4.175 4.991
7.1 Învăţământ primar cu profil de muzică suplimentar ZI 1.867 2.239 1.867 2.239
8 Învăţământ gimnazial ZI 25 20 2.230 2.727 2.549 3.117
8.1 Învăţământ gimnazial - integrat* ZI 3.791 4.636 4.333 5.299
9 Învăţământ gimnazial "A doua şansă" - 20 20 1.485 1.485 1.697 1.697
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) ZI 25 20 2.676 3.280 3.024 3.706
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar ZI 446 553 446 553
11 Învăţământ gimnazial cu profil muzică ZI 25 20 4.460 5.468 5.040 6.179
11.1 Învăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar ZI 2.230 2.741 2.230 2.741
12 Învăţământ gimnazial FR 25 20 903 1.070 1.032 1.223
13 Învăţământ liceal teoretic ZI 28** 28 2.119 2.119 2.401 2.401
14 Învăţământ liceal teoretic SERAL 28** 28 1.652 1.652 1.872 1.872
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic ZI 28** 28 2.306 2.306 2.612 2.612
16 Învăţământ liceal tehnologic SERAL 28** 28 1.797 1.797 2.036 2.036
17 Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv ZI 28** 28 2.944 2.944 3.297 3.297
18 Învăţământ liceal de muzică ZI 28** 28 5.129 5.129 5.744 5.744
19 Învăţământ liceal FR 28** 28 870 870 986 986
20 Învăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare ZI 24 22 2.442 2.656 2.686 2.922
21 Învăţământ postliceal/maiştri ZI 30 30 2.442 2.442 2.686 2.686
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) 883 883 883 883
* Standardele de cost se aplică numai elevilor integraţi.
** Începând cu anul şcolar 2011-2012, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XI-a şi a XII-a pot fi 28 de elevi/clasă.
ANEXA Nr. 2: COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învăţământ Coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pe medii şi pe nivele, faţă de coeficient "1" (urban gimnazial) Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor
Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal ZI 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal ZI 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învăţământ primar ZI 0,763 0,909 0,200 0,200
3.1 Învăţământ primar - integrat* ZI 1,297 1,545 0,200 0,200
4 Învăţământ primar "step-by-step" ZI 1,420 1,420 0,200 0,200
5 Învăţământ primar "A doua şansă" - 0,588 0,708 0,200 0,200
6 Învăţământ primar vocaţional (fără muzică) ZI 0,960 1,148 0,170 0,170
7 Învăţământ primar cu profil de muzică ZI 1,600 1,913 0,170 0,170
7.1 Învăţământ primar cu profil de muzică suplimentar ZI 0,837 1,004 0,000 0,000
8 Învăţământ gimnazial ZI 1,000 1,223 0,143 0,143
8.1 Învăţământ gimnazial - integrat* ZI 1,700 2,079 0,143 0,143
9 Învăţământ gimnazial "A doua şansă" - 0,666 0,666 0,143 0,143
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) ZI 1,200 1,471 0,130 0,130
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (fără muzică) suplimentar ZI 0,200 0,248 0,000 0,000
11 Învăţământ gimnazial cu profil muzică ZI 2,000 2,452 0,130 0,130
11.1 Învăţământ gimnazial cu profil muzică suplimentar ZI 1,000 1,229 0,000 0,000
12 Învăţământ gimnazial FR 0,405 0,480 0,143 0,143
13 Învăţământ liceal teoretic ZI 0,950 0,950 0,133 0,133
14 Învăţământ liceal teoretic SERAL 0,741 0,741 0,133 0,133
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic ZI 1,034 1,034 0,133 0,133
16 Învăţământ liceal tehnologic SERAL 0,806 0,806 0,133 0,133
17 Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură şi sportiv ZI 1,320 1,320 0,120 0,120
18 Învăţământ liceal de muzică ZI 2,300 2,300 0,120 0,120
19 Învăţământ liceal FR 0,390 0,390 0,133 0,133
20 Învăţământ şcoli de arte şi meserii, an completare ZI 1,095 1,191 0,100 0,100
21 Învăţământ postliceal/maiştri ZI 1,095 1,095 0,100 0,100
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) 0,396 0,396 0,000 0,000
* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor integraţi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 896 din data de 31 decembrie 2010

Hotărârea nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cos

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.
(3)Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Art. 2
(1)Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.
(3)Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.
(4)Standardele de cost pe elev, pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi, din şcoli gimnaziale, licee şi şcoli de arte şi meserii. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ la care studiază elevii.
Art. 3
(1)Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.
(2)Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.
(3)Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2011, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
(4)Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4
(1)Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
(2)Repartizarea sumelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică se face pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost prevăzute în anexa nr. 1.
(3)Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/preşcolar/an.
(4)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.
(5)Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii şi a contribuţiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
(6)În cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.
(7)Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de reîncadrare a personalului şi a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului.
Art. 5
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
Art. 6
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 896 din data de 31 decembrie 2010

Cum si unde vom plati impozitele pe 2011?

Firmele si persoanele fizice care au calitatea de angajatori sau entitati asimilate angajatorului vor plati contributiile si impozitele la bugetul de stat prin completarea unui singur formular, care va fi transmis prin intermediul internetului sau depus la ghiseul autoritatilor fiscale, prezentat intr-o hotarare de guvern publicata in Monitorul Oficial in 31 decembrie.
Actul normativ, aprobat de Guvern in 28 decembrie, contine informatiile necesare privind modelul declaratiei unice si modalitatea de depunere a formularului, scrie MEDIAFAX.

Prima declaratie unica este valabila pentru obligatiile aferente lunii ianuarie si va fi depusa pana la data de 25 februarie inclusiv.

Formularul de plata a contributiilor sociale si impozitului pe venit va putea fi completat pe suport de hartie pana la 1 iulie 2011, data dupa care va fi depus lunar doar prin mijloace electronice.

"Pana la data de 1 iulie 2011 contribuabilii vor putea depune noul formular fie online, fie la ghiseu, in ultima situatie prezentand Anexa 1 semnata si stampilata, celelalte informatii urmand sa fie livrate pe suport electronic (discheta, CD, stick). Depunerea online presupune achizitionarea unui certificat electronic calificat si inrolarea la organele fiscale. Dupa data de 1 iulie, depunerea online devine obligatorie", se arata intr-un comunicat al ANAF.

Contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimilati vor utiliza un singur formular (112) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular ce va fi transmis numai autoritatii fiscale competente.

In formularul 112 au fost integrate informatiile care se regaseau in declaratiile fiscale depuse de angajatori, precum si in declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor, eliminandu-se informatiile redundante.

Prin aplicarea noii proceduri s-a renuntat complet la formularul 102 "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale" si la declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor ce trebuiau depuse la fiecare din cele trei institutii care gestioneaza sistemul de asigurare sociala, respectiv Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Totodata, formularul 100 "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat" nu va mai fi depus pentru impozitul pe veniturile din salarii, aceasta informatie facand parte din formularul 112.

Pana in momentul introducerii acestei facilitati, firmele erau obligate sa completeze cinci formulare pentru achitarea impozitelor, dintre care doua la ANAF si trei pentru asigurari de sanatate, somaj si pensii.

Persoanele fizice completau pana acum, in anumite situatii, formulare privind impozitul pe venit, contributiile pentru asigurari de sanatate si pensii.