marți, 18 mai 2010

INFORMARE

Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor a finalizat dezbaterea proiectului Legii Educaţiei Naţionale şi, cu 16 voturi favorabile( P.D.-L, U.D.M.R., minorităţi şi independenţi), 10 împotrivă (P.S.D+P.C. ) şi 5 abţineri ( P.N.L. ), acest proiect de lege, cu amendamentele acceptate, va fi supus aprobării Camerei Deputaţilor.
În urma lobby-ului făcut de reprezentanţii F.S.L.I. ( Liviu Marian Pop şi Simion Hancescu ) prezenți în comisia de învățământ pe toată durata acestor dezbateri, au fost acceptate următoarele amendamente:
• Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ şi este format în învăţământul public din: 50% membri cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii, 50% reprezentanţi ai părinţilor şi ai Consiliului Local, în procente egale de câte 25% fiecare, aleşi de către consiliul reprezentativ al părinţilor, respectiv autărităţile publice locale şi care nu pot fi cadre didactice în unitatea şcolară respectivă. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie. Directorul adjunct este membru de drept al Consiliului de Administraţie în cota de 50% a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. La şedinţele consiliului de administraţie participă reprezentanţii sindicatelor din unitatea de învăţământ şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observatori.
• Păstrarea titularizării în învățământ* pentru cadrele didactice care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt titulare în învățământ.
• Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota şapte şi au ocupat un post/catedră devin titulari ai şcolii respective dacă:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.
• Precizarea categoriilor de cheltuieli care intră în finanțarea complementară.
• Decontarea navetei și pentru personalul didactic din unitățile de învățământ conexe.
• Unitățile de învățământ special cu minimum 100 de elevi, au personalitate juridică.
• În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori cu cumul.
• Diploma Gheorghe Lazăr, clasele I, a II-a și a III-a este însoțită de un premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelență este insoțită de un premiu de 20% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni de activitate.
Distincțiile și premiile se acordă în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului M.E.C.T.S., în limita unui procent de 1% din numărul total al posturilor didactice la nivelul fiecărui județ/municipiului București. Fondurile pentru acordarea distincțiilor sunt asigurate de M.E.C.T.S..
• Copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine şi internate.
• Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazării, a mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi de tratament ale învăţământului şi ale sindicatelor, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii.
• Învățământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, sau institutul pedagogic de 3 ani, poate fi echivalat de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, printr-o metodologie specifică, pe baza Sistemul European al Creditelor Transferabile (SECT), cu ciclul 1 de tip Bologna, care corespunde licenței universitare.
• Elevii aparținând minorităților naționale care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăța în limba lor maternă, vor fi sprijiniți prin decontul transportului la cea mai apropiata școală cu predare în limba minorității respective sau vor primi cazare, masă gratuita în internatul unității de învățământ cu predare în limba minorității respective unde au fost școlarizați. Aceste prevederi vor fi aplicate și pentru elevii români din zonele în care populația de naționalitate română se află în minoritate.
Precizăm că parlamentarii Puterii din comisia de învățământ nu au acceptat o serie de amendamente ale federației noastre, dintre care amintim:
- rămânerea clasei a IX-a la ciclul liceal;
- personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, să beneficiaze de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului;
- titularizarea în învățământ să fie valabilă pentru toate categoriile de cadre didactice calificate etc.

Menționăm că Legea Educației Naționale urmează să fie dezbătută și aprobată de Senatul României, care este Cameră decizională.


PRIM-VICEPREȘEDINTE,


Simion HANCESCU

Notă

* Aceasta a fost obținută în urma solicitării făcute de președintele F.S.L.I., domnul Aurel Cornea, cu ocazia întâlnirii din data de 9.05.2010 de la Palatul Cotroceni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu președintele României, domnul Traian Băsescu