miercuri, 9 septembrie 2009

FSLI isi retrage semnatura de pe Acordul semnat in 6 mai
Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în şedinţa din data de 9 septembrie 2009, analizând modul în care Guvernul României şi-a respectat angajamentele asumate prin Acordul semnat cu reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ în data de 6 mai a.c., a constatat următoarele:
• Încălcarea punctului 1 din acest acord, întrucât Executivul nu este capabil să asigure plata integrală, până la finele anului 2009, a salariilor care se cuvin personalului din învăţământ;
• Neconstituirea până la această dată, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, a Comisiei de monitorizare pentru evaluarea modului în care se realizează investiţiile în educaţie, ceea ce ne determină să considerăm că ministerul a încălcat în mod intenţionat punctul 2 din Acord deoarece nu doreşte cheltuirea transparentă a banilor publici;
• Încălcarea grosolană a punctului 5 din acord, potrivit căruia cadrele didactice trebuiau să fie plasate spre vârful ierarhiei în grila de salarizare, deoarece în proiectul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, această categorie de salariaţi este situată la periferia grilei de salarizare. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că, fără o salarizare motivantă a resursei umane din învăţământ, orice încercare de reformare a sistemului educaţional va fi sortită eşecului.În aceste condiţii, în semn de protest faţă de modul în care guvernanţii îşi îndeplinesc angajamentele asumate prin Acordul semnat la 6 mai 2009, Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I. a hotărât retragerea semnăturii de pe acesta.
PREŞEDINTE,Aurel CORNEA
Fără politicieni în şcoli, la început de an şcolar!
08/09/2009destinatar: Preşedintele României, Primul Ministru, Guvernul României (cu excepţia doamnei Ministru al Educaţiei), Parlamentul României, Prefecturi, Consilii judeţene şi primării localeStimaţi politicieni,Pentru că :- deşi aţi susţinut cu toţii că învăţământul este domeniul cel mai important pentru dezvoltarea unei naţiuni, i-aţi acordat cea mai irelevantă atenţie;- deşi aţi semnat cu toţii un « Pact naţional pentru educaţie » care avea ca punct de plecare « principiul » : « Bani contra reformă », acum pretindeţi să se facă reformă, prin asumare rapidă a legilor educaţiei, dar fără bani;- deşi nu aveţi legătură directă cu învăţământul, vreţi să vă asumaţi răspunderea pentru legile unui domeniu foarte important, neimplicând, în această activitate, aşa cum ar fi absolut necesar, specialiştii din domeniu, care lucrează efectiv la catedră, care ştiu « pulsul şcolii » (liderii sindicali şi experţii din ministere, au rupt demult legătura cu şcoala);- deşi aţi recunoscut că activitatea educativă este cel mai prost remunerată, continuaţi să-i atribuiţi fondurile cele mai mici;- deşi aţi votat în unanimitate legea majorării salariilor, pentru cadrele didactice, cu 50%, nu aţi pus-o în aplicare;- deşi aţi afirmat că « în secunda doi » a guvernării, profesorii îşi vor primi salariile majorate cu 50%, retroactiv, în chiar aceeaşi secundă aţi afirmat că nu se mai poate, pentru că nu aveţi bani (numai pentru profesori, căci pentru alte categorii profesionale au fost);- deşi ştiaţi prea bine că nu aţi acordat niciodată învăţământului 6% din PIB, atât cât era fixat prin lege, aţi luat sute de milioane acestui domeniu pentru a le acorda altor ministere (ultima rectificare bugetară, în urmă cu câteva săptămâni);- deşi declaraţi adeseori că profesorii utilizează metode învechite în predare şi nu se adaptează la nou, le-aţi « taiat » şi cei 100 de euro din care-şi puteau procura cărţile sau suporturile electronice sau informatice necesare pregătirii activităţilor didactice;- deşi ştiaţi prea bine că profesorii au salariile cele mai mici din sistem, nu le-aţi acordat, ca altor categorii de bugetari: tichete de masă, prime de concediu şi nu li s-a decontat: transportul, chiria, sau alte facilităţi, ca altor categorii profesionale;- deşi cereţi ca şcoala, prin directori şi profesori să nu fie implicată politic, numiţi inspectorii şcolari şi ministrul învăţământului, strict pe criterii politice,Vă rugăm ca în ziua de 14 septembrie, în care noi ne vom întâlni în şcoli cu elevii noştri şi cu părinţii acestora, pentru începerea unui nou an şcolar, să rămâneţi în birourile dumneavoastră, să vă ocupaţi de problemele mult mai importante pe care le aveţi şi să nu veniţi, ca personalităţi politice, într-un mediu pe care chiar dumneavoastra îl doriţi strict delimitat de viaţa politică. Aşa umili cum ne-a învăţat naţiunea că trebuie să fim - prin conducerea ei, de la comunism, până în zilele noastre - înţelegem că aveţi preocupări mult mai importante; spre exemplu pregătirea pentru asumarea, în 15 septembrie a legilor educaţiei, în aşa fel încât şcoala românească să nu mai fie o sursă de « tâmpiţi ». (Cerem scuze pentru citarea acestui cuvânt agresiv, pe care noi nu-l folosim: elevii nostri sunt numiţi, în cel mai rău caz, « corigenţi » sau « repetenţi ».) Vă rugăm, acordaţi acestei priorităţi atenţia şi timpul dumneavoastră şi nu veniţi în şcoli !Va mulţumim pentru înţelegere !Semnati petitia AICI
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ propuse în legea salarizării unitare

1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv articolele 87 şi 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicate vor stabili coeficienţii de ierarhizare, pentru funcţiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului în funcţie de criterii: număr personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi, etc.
4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prinhotărâre a Guvernului.
5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.
6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani.
7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimiineîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15, personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.
(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic de predare până la tran şa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învăţământul universitar.
(4) Sporurile prevăzute la pct. 7 alin. (1) şi (3) se acordă şi personalul din Ministerul Educa ţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.
(6) Prevederile art. 50 alin (1) şi art 90 alin(1) din Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica numai pentru profesorii universitari si pentru profesorii I, cu gradul didactic I din invatamantul preuniversitar
8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.
9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar, prime şte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:
- pentru 2 clase elevi – 5%;
- pentru 3 clase elevi – 7%;
- pentru 4 clase elevi – 10%.
11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic.
12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de pân ă la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii.
13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conduc ătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5 % din salariul de bază.
14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic.
15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale.
16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. 1 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic.
17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15 % din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de baz ă, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din salariul de bază.

COMUNICAT

Federaţia Sindicatelor Federaţia Sindicatelor din
Libere din Învăţământ Învăţământ „SPIRU HARET”


COMUNICAT

Având în vedere că:
v În proiectul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, învăţământul este situat la periferia grilei de salarizare, iar aplicarea Legii va avea drept efecte: diminuarea veniturilor de natură salarială ale personalului din sistem, crearea de inechităţi prin pierderea unor drepturi câştigate ale salariaţilor din educaţie, îngheţarea salariilor pe perioadă nedeterminată indiferent de rata inflaţiei, concedieri masive în sectorul bugetar;
v Guvernul României refuză aplicarea Legii nr. 221/2008 – de majorare a salariilor personalului didactic;
v În ultima perioadă, în învăţământul preuniversitar de stat, s-a procedat la desfiinţarea a aproximativ 20.000 de posturi, ceea ce a dus la disponibilizări masive de personal;
v Executivul intenţionează să îi forţeze pe cei peste 400.000 de salariaţi din învăţământ să accepte concediu fără plată pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, ceea ce va implica trimiterea acasă a celor peste 3,5 milioane de elevi,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” cer membrilor de sindicat să nu participe la manifestările festive ocazionate de deschiderea anului şcolar, la care vor fi prezenţi politicieni.
Sugerăm tuturor reprezentanţilor clasei politice să nu se prezinte în faţa oamenilor şcolii, cu prilejul deschiderii anului şcolar, pentru a le vinde din nou iluzii prin luările de cuvânt. În locul cuvântărilor sterile, politicienii pot să folosească constructiv acest timp liber, ca să analizeze cu responsabilitate legile pentru care Guvernul îşi angajează răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi să găsească soluţii care să evite, atât degradarea iremediabilă a statutului social al cadrului didactic, cât şi prăbuşirea sistemului naţional de învăţământ.

Bucureşti, 9 septembrie 2009PREŞEDINTE PREŞEDINTE
F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET”

Aurel CORNEA Gheorghe ISVORANU