vineri, 12 februarie 2010

Contestatie directori, privind neaplicarea LEGII 221/2008

Doamnă / Domnule Director,


Subscrisa, Liga Sindicatelor din Invatamant Botosani, prin profesor Liviu Axinte – presedinte, în numele şi ca reprezentant legal al membrilor de sindicat indicaţi în sentinţa civila nr. __________________ a Tribunalului Botosani, contestam prin prezenta neaplicarea Legii 221/2008 privind majorarea salariilor personalului didactic de la data de 1 octombrie 2008, cu toate ca exista o Hotarare judecatorească definitivă, executorie, şi irevocabilă, care trebuia pusă in aplicare conform prevederilor legale în vigoare.
De asemeni, contestăm modalitatea de stabilire a salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor, şi altor drepturi care se acordă potrivit Legii 330/2009.
Fiecare membru de sindicat a luat act de incadrarea lor incepand cu ianuarie 2010 şi au constatat că, la luarea in calcul a referinţei salariului din decembrie 2009, nu s-a ţinut cont de prevederile Legii 221/2008 şi a deciziilor Curţii Constituşionale, general obligatorii, menţionate în acţiunile în instanţă iniţiate de către Liga Sindicatelor de Învăţământ Botoşani - în care am primit soluţii favorabile.
Apreciem că salariul corect din decembrie 2009 era cel prevăzut de Legea 221/2008 şi, ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 30, alin. 5 din Legea nr. 330/2009, salariu lunar din anuil 2010 nu poate fi mai mic decât salariul prevăzut în Legea 221/2008.
Menţionăm că termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 10 zile de la data depunerii acestora, conform prevederilor art 34, alin. 3 din Legea nr. 330/2009.
Răspunsul de soluţionare a contestaţiilor, primit in acest interval, il vom aduce la cunoştinţa membrilor de sindicat care au solicitat reprezentarea intereselor salariale în acestă speţă.
Solicităm să se intre în legalitate, întemeindu-ne prezenta contestaţie în conformitate cu art. 34 din Legea nr 330/2009, în ceea ce priveste încadrarea salarială.

Vă mulţumim şi vă rugăm să ne formulaţi un răspuns oficial!


Preşedinte,

Prof. Liviu Axinte
Propunerile AGIRo privind încadrarea profesorilor pentru învăţământ preşcolar/primar

Proiectul Ordinului de Ministru ,,privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar” perpetuează unele discriminări demne de teatrul absurdului între cadrele didactice din ciclul primar şi preşcolar.
În şcoli se face vorbire de apelul la instanţă, la sesizarea consiliului naţional pentru combaterea discriminării, de refuzul de a intra la clasă, de adunări în faţa sediului MECTS.
Proiectul de ordin de ministru nu prevede că salarizarea profesorilor în învăţământul primar şi preşcolar se face la nivelul salarizării profesor S deşi legea 387/2009 şi art 38 din legea 330/2009 prevăd acest lucru. O asemenea precizare în ordinul de ministru ar face ca directorii să aplice corect legislaţia în vigoare. Pentru mulţi directori nu este suficient ca această precizare să fie făcută doar la conferinţa de presă a MECTS. Trebuie introdusă explicit în ordinul de ministru.
Forma postată pe site-ul MECTS a proiectului de ordin de ministru, exclude de la dreptul de a fi încadrate ca profesor în învăţământul primar/preşcolar cadre didactice care au absolvit unele specializări în învăţământul superior. Anexele gen ,,liste negre” ale proiectului în cauză socotesc în mod arbitrar ca nefiind specializări care dau dreptul la carieră didactică unele specializări care de fapt se regăsesc în ,,Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6052/ 14 12 2009”. În acest centralizator sunt cuprinse toate specializările care în România dau dreptul la carieră didactică în învăţământul preuniversitar. Dacă forma finală a ordinului de ministru va menţine aceste anexe se instituie o condamnabilă discriminare şi actul ar fi atacabil în justiţie.
Proiectul de ordin de ministru nu este în acord cu legea 387/ 2009 şi art 3, 6, 11, 13 31, 32 şi 38 din legea 330/ 2009 ca să nu mai vorbim că ignoră punctul 4.5 din Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii”.
Proiectul de ordin de ministru ignoră disciplinele din învăţământul preuniversitar: educaţie antreprenorială, economie, economie aplicată, economia întreprinderii, educaţie economică, educaţie europeană.
Anexele 1, 2, 3 din proiectul de ordin elimină unele specializări din profilul pedagogic cu toate că ele permit sa fii profesor ignorând O.M.6052/ 14 dec 2009 care prevede că acestea trebuie avute la bază de către profesorii de educaţie civică, cultură civică etc.
Proiectul de ordin de ministru ignoră că la ciclul primar se predă educaţie civică şi în clasa a III-a şi în clasa a IV-a, iar ministerul educaţiei prin Domnull Ministru Hărdău recomanda în ORDINUL nr. 5208/25.09.2006 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale Drepturile omului şi Educaţie europeană. Opţionalul Consiliere si orientare aprobat de Dl Ministrului Hărdău prin ordinul Nr. 5286 / 09.10.2006
Proiectul de O.M. ignoră că la educaţie civică este organizată singura olimpiadă naţională pentru ciclul primar.
Proiectul de O.M. ignoră Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei făcută ţărilor membre cu privire la educaţia pentru cetăţenie democratică (16 octombrie 2002) şi Declaratia Conferinţei permanente a Miniştrilor Europeni ai Educaţiei (Atena, 10-12 noiembrie 2003).
Proiectul ignoră existenţa la ciclul primar a opţionalului ,,Educaţia economică,, introdus de domnul Ministru Hărdău. Dacă prezentul ordin rămâne în actuala formă, înseamnă că peste noapte, în România gândirea economică nu mai trebuie dezvoltată.
Proiectul ignoră că în programele şcolare la clasele I-IV la istorie, educaţie civică, geografie s-au introdus capitole consistente (III-,,Comunitatea internationala,,; IV ,,Societate si stat ,Organizarea statala a societatii. Instituţii democratice ale statului român, Naţiunea. Comunitatea internaţională; iar în programa de Istorie aprobată in mandatul Hărdău apare textual ,,realţii internaţionale,,. Să nu mai pomenim de ORDINUL Domnului Ministru Hărdău nr. 5208/25.09.2006 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina opţională Educaţie europeană (curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar)
Prin anexele sale proiectul exclude specializarea relaţii internaţionale şi studii europene ignorând şi recomandările cuprinse în Comunicatul final “Coeziune socială si calitate –o provocare pentru educaţie”, adoptat de a patra Conferinţă a Miniştrilor Europeni ai Educaţiei (Bucureşti, 18 – 20 iunie 2000).
Trecerea pe lista neagră a specializării ,,comunicare şi relaţii publice,, este inexplicabilă când există o întreagă arie curiculară cu aproape acelaşi nume, iar un dascăl fără abilităţi în comunicare este ca o pasăre fără aripi.
Trecerea pe lista neagră a specializării asistenţă socială vine în contradicţie cu clamatele preocupări pentru elevii cu cerinţe speciale şi integrarea elevilor din comunităţi defavorizate.
Propunerea noastră este să se renunţe la anexele 1, 2, 3.
De 20 ani sintagma ,,liceu pedagogic,, a fost interpretată ca însemnând de fapt şi alte şcoli care au pregătit în timp învăţători şi educatoare (institut pedagogic, şcoală pedagogică postliceală, colegiu pedagogic etc) chiar dacă textul unor acte legislative prevedeau expres sau nu ,,liceu pedagogic sau şcoli echivalente”.
Există în proiectul de O.M. încă o prevedere cel puţin hilară. Absolvenţii colegiilor universitare pedagogice sunt dezavantajaţi faţă de absolvenţii liceelor pedagogice!!!! Ar fi comic şi strigător la cer. Aceştia, chiar fără să fi urmat alte specializari ar trebui încadraţi ca profesori fiindcă studiile lor sunt ,,UNIVERSITARE” şi cu atât mai îndreptăţiţi sunt dacă după colegiu au mai urmat şi o altă specializare.
Absolventii şcolilor postliceale pedagogice sau ai institutelor pedagogice trebuie sa fie asimilaţi CEL PUŢIN celor cu liceu pedagogic fiindcă aceştia au după liceu studii pedagogice.
Trebuie neapărat să se introducă în ordinul de ministru sintagma ,,absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau ai unor şcoli echivalente liceului pedagogic”, formulă deja consacrată.
Ordinul de ministru trebuie urgent semnat dar într-o formă care să aducă necesarele precizări privind salarizarea şi care să nu instituie discriminări absurde între cadrele didactice.


Material transmis de Asociaţia Generală a Invăţătorilor din România