miercuri, 30 septembrie 2009

Legea Educatiei Nationale
Legea Salarizarii Unitare
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010 - Anexa nr. 2 la OMECI nr.5203/23.09.2009Calendarul examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 1 la OMECI 5203/23.09.2009 Ordin nr. 5203/23.09.2009 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ
Odata cu 1 ianuarie, conform Legii salarizarii unitare raman urmatoarele sporuri1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedereşi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv art. 87 şi 88 din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 deani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor devechime în muncă.3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile deînvăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile deconducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcţie de criterii: număr personal,elevi/studenţi, categorii de unităţi etc.4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea înlocalităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raportcu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prinhotărâre a Guvernului.5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de oindemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordatăprin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existentela nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997,cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şididactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate58gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toategradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţiaprevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completărileulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimiineîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe bazacoeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15.Dacă prin împărţirea la 1,15, personalului trecut în alte gradaţii, tranşe devechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i sepoate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bazăpână când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cuprevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completărileulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didacticauxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic depredare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 ani înînvăţământul preuniversitar, respectiv de 30 ani în învăţământul universitar.(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se acordă şi personalului dinMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia,altul decât cel didactic.(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului debază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară apersonalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completărileulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.(6) Prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cumodificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru profesorii universitari şipentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic Idin învăţământul preuniversitar.8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentrupersonalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele devechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăpentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesoribeneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectivlucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivitregulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şiInovării.10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi înînvăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicităo încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernuluinr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:- pentru 2 clase elevi - 5%;- pentru 3 clase elevi - 7%;- pentru 4 clase elevi - 10%.5911. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte,învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoareacoeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificulactivităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plătidin venituri proprii.13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi unspor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de5 % din salariul de bază.14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivitart. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celorîndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilorsociale de stat.16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau princumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificărileşi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la normadidactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completărileulterioare.17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordatepersonalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii desporuri:a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15 % dinsalariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază,corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor,precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de cătreordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun alMinisterului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nupoate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

metodologie bac 2010

http://liviumarianpop.blogspot.com/2009/09/bacalaureat-2010.html
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Nr. 209/30.09.2009


Către sindicatele afiliate,
În atenţia liderului de sindicat,
Vă rugăm să ne trimiteţi, până în data de 02.10.2009 – ora 14, prin email sau fax, situaţia participării reprezentanţilor federaţiilor componente ale Alianţei Bugetarilor, la acţiunile de pichetare desfăşurate în data de 30.09.2009.
De asemenea, vă solicităm să ne comunicaţi numărul şi procentul membrilor FSLI care participă la greva generală din 5 octombrie 2009.

PRIM-VICEPREŞEDINTE,


Simion HANCESCU
PETIŢIE


ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:

1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;

este nemulţumită din cauza inechităţilor care vor apărea în rândul salariaţilor bugetari odată cu aplicarea Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi faţă de modul în care Guvernul a decis promovarea legii de salarizare, încălcându-se regulile elementare ale dialogului social şi desconsiderând instituţiile statului de drept.

În aceste condiţii, Alianţa Bugetarilor solicită celor două partide care alcătuiesc coaliţia aflată la guvernare şi care se fac vinovate de cele prezentate mai sus, următoarele:
1. Renegocierea, în regim de urgenţă, a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
2. Stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar;
3. Renunţarea la acordarea concediului fără plată, forţat.


Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor

Bucureşti, 30.09.2009

luni, 28 septembrie 2009

REFERENDUM
pentru declanşarea grevei generale începând
cu data de 16 noiembrie 2009

Având în vedere că:
1. Legea nr. 221 intrată în vigoare la data de 1 octombrie 2008 nu este încă aplicată;
2. În Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, funcţiile didactice sunt poziţionate în partea inferioară a grilei de salarizare;
3. Veniturile salariale ale personalului din învăţământ vor înregistra o scădere substanţială în situaţia în care Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice va fi promulgată în forma pentru care Guvernul României şi-a asumat răspunderea în Parlamentul României;
4. În temeiul Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor publice, veniturile salariale ale angajaţilor din instituţiile publice trebuie diminuate, în medie cu 15,5% lunar, în perioada octombrie-decembrie 2009,

vă rugăm să vă exprimaţi, prin semnătură, opţiunea pentru declanşarea grevei generale începând cu data de 16 noiembrie 2009.
În situaţia în care rezultatul referendumului va fi favorabil pentru declanşarea grevei generale, aceasta va înceta numai cu acordul membrilor de sindicat

Nr. crt.
Numele şi prenumele
Greva generală
Semnătura
DA
NU
1
2


Bucureşti, 28.09.2009
COMUNICAT


La două săptămâni de la sesizarea de către Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării în legătură cu prevederile Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice conform cărora, veniturile salariale ale personalului didactic se vor diminua substanţial pentru perioada urmatoare datorită anulării sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 128/1997 şi de Contractul Colectiv de Muncă, Ministerul Educaţiei, printr-un comunicat de presă, recunoaşte existenţa acestei erori materiale şi asigură profesorii că ea este remediată.
În urma numeroaselor noastre demersuri şi după ce a fost anunţat calendarul actiunilor de protest, Guvernul Boc, pe ultima sută de metri înainte de trimiterea acestei legi spre promulgare, anunţă că articolul din lege prin care se anulau sporurile, a fost eliminat.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că această eroare materială din textul legii de salarizare a fost introdusă intenţionat, fiind o dovadă incontestabilă a faptului că Executivul este incapabil să asigure fondurile necesare acoperirii integrale a veniturilor salariale pentru angajaţii din învăţământ până la sfârşitul anului.
Având în vedere că reprezentanţii celor doua partide care formează actuala coaliţie aflată la guvernare nu mai sunt credibili, atâta timp cât aceştia nu şi-au onorat promisiunile şi nu şi-au respectat nici angajamentele scrise faţă de salariaţii din învăţământ, apreciem că această problemă va fi rezolvată, în momentul în care în Legea cadru de salarizare publicată in Monitorul Oficial, nu va exista un articol în care să se precizeze că sporurile vor fi anulate la 3 zile de la publicarea acestei legi in M.O..
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia actualei Puteri că acţiunile de protest anunţate se vor desfăşura, datorită poziţionării inacceptabile a funcţiilor pe care le ocupă personalul din educaţie în grila de salarizare şi a faptului că Guvernul a legiferat acordarea a 10 zile libere, fără plată, pentru perioada octombrie – decembrie 2009.

Departamentul de comunicareBucureşti 26.09.2009
COMUNICAT

Astăzi, 25.09.2009, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Colegiului Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. Membrii acestuia şi-au exprimat nemulţumirea faţă de unele prevederi ale ultimelor trei legi pentru care Guvernul PDL- PSD şi-a asumat răspunderea în Parlamentul României, invocând, printre altele, următoarele:
1. Legea Educaţiei Naţionale conţine atât greşeli gramaticale, precum şi prevederi contradictorii, nelegale şi necorelate cu alte legi care vizează educaţia.
2. Conform Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, poziţionarea funcţiilor didactice şi nedidactice în grila de salarizare este inacceptabilă, iar veniturile salariale vor înregistra o scădere dramatică în perioada următoare, prin eliminarea sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale prevăzute în Legea nr.128/1997 şi în Contractul Colectiv de Muncă;
3. În temeiul Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor publice, veniturile salariale ale angajaţilor din instituţiile publice trebuie diminuate, în medie cu 15,5% lunar, în perioada octombrie-decembrie 2009.
Având în vedere şi faptul că după un an de la intrarea în vigoare a Legii nr.221/2008, aceasta nu este încă aplicată, Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I. a hotărât participarea la acţiunile de protest declanşate de Alianţa Bugetarilor, după cum urmează:
1. pichetarea sediilor PD-L şi PSD din Bucureşti şi din municipiile reşedinţe de judeţ – 30 septembrie 2009, în intervalul orar 1100–1300;
2. grevă generală de o zi în întregul sector bugetar – 5 octombrie 2009;
3. participarea la mitingul organizat de confederaţiile sindicale cu prilejul „Zilei Internaţionale a Muncii Decente” – 7 octombrie 2009;
4. neimplicarea/neparticiparea salariaţilor din sectorul bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale – 22 noiembrie 2009 (6 decembrie 2009, după caz).

Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I. a mai hotărât:
1. Până pe data de 6 noiembrie 2009, se va desfăşura un referendum în rândul membrilor de sindicat ai federaţiei noastre, pentru a-şi exprima opţiunea în vederea declanşării grevei generale pe termen nelimitat, începând cu data de 16 noiembrie 2009. Acest demers va fi propus şi federaţiilor componente ale Alianţei Bugetarilor.
2. Începând cu data de 28 septembrie 2009, toate rezultatele evaluării elevilor nu vor fi trecute în documentele şcolare, acestea urmând a fi consemnate în documentele proprii ale cadrelor didactice.


COLEGIUL NAŢIONAL AL LIDERILOR

Bucureşti, 25.09.2009
ALIANŢA BUGETARILOR

alcătuită din:

1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România,

întrunită în şedinţă în data de 24.09.2009, a stabilit următoarele:

1. Reprezentanţii din organizaţiilor teritoriale afiliate la federaţiile sindicale componente ale Alianţei Bugetarilor se vor întâlni în cursul zilei de luni, 28.09.2009, pentru organizarea acţiunilor de protest din data de 30.09.2009 şi a grevei generale din data de 05.10.2009;
2. În data de 01.10.2009 se vor organiza conferinţe de presă, atât la nivel central, cât şi la nivel local, la care vor fi prezentate revendicările comune ale Alianţei, precum şi revendicările specifice ale organizaţiilor sindicale;
3. La pichetarea sediilor centrale din Bucureşti ale PSD şi PDL, fiecare federaţie sindicală va participa cu 10-15 persoane, pentru fiecare sediu, iar pentru pichetarea sediilor celor două partide din reşedinţele de judeţ, vor participa din partea tuturor organizaţiilor sindicale implicate, minim 50 de persoane, pentru fiecare sediu;
4. Fiecare federaţie componentă a Alianţei Bugetarilor, cu excepţia federaţiilor sindicale din învăţământ, va preciza, printr-o adresă pe care o vor transmite în teritoriu, faptul că pentru greva generală din 05.10.2009 se solidarizează cu greva generală declanşată de federaţiile sindicale din învăţământ.

Notă: Coordonarea secretariatului tehnic central al Alianţei Bugetarilor va fi asigurată de Simion Hancescu, prim-vicepreşedinte al F.S.L.I., care poate fi contactat la telefon: 0744628263, sau prin e-mail : simion_hancescu@yahoo.com .


Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor

marți, 22 septembrie 2009

Alianţa Bugetarilor a definitivat calendarul protestelor faţă de Legea unică
Alianţa Bugetarilor a stabilit un amplu calendar de proteste ca urmare a micşorărilor salariale estimate prin intrarea în vigoare a Legii unice, printre acţiunile anunţate numărându-se pichetarea sediilor PD-L şi PSD, pe 30 septembrie, grevă generală pe 5 octombrie şi miting pe 7 octombrie.Pichetarea sediilor PD-L şi PSD va avea loc între orele 11.00 şi 13.00, în municipiile reşedinţă de judeţ, în timp ce, pe 7 octombrie, sindicaliştii îşi propun să facă miting şi marş de protest. "Facem demersuri să obţinem aprobare pentru traseul clasic, Guvern-Palatul Parlamentului", a declarat, pentru NewsIn, secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Liviu Marian Pop.Mai mult, Alianţa Bugetarilor a anunţat că niciun membru de sindicat din sectorul bugetar nu se va implica în organizarea alegerilor prezidenţiale.Printre acţiunile de protest se numără, de asemenea, sesizarea Avocatului Poporului cu privire la neconstituţionalitatea unora dintre articolele cuprinse în cele trei legi asumate, săptămâna trecută, de guvern şi strângerea de semnături pentru dezbaterea în parlament a legilor. "Vom apela, dacă va fi cazul, la o medodă care a dat rezultate în 2005, şi anume iniţiativa legislativă populară. Avem nevoie de 100.000 de semnături, pe care le vom strânge fără probleme dacă va fi nevoie, pentru a se dezbate în parlament articolele 48 şi 49 din Legea salarizării unitare, prin care se elimină sporurile câştigate de-a lungul timpului de angajaţii din învăţământ. La fel vom proceda şi cu Legea educaţiei naţionale, după ce guvernul se va decide asupra variantei finale", a precizat Pop.Greva generală din 5 octombrie a fost anunţată încă din 10 septembrie de către federaţiile sindicale care îi reprezintă pe poliţişti, personalul sanitar, cadrele didactice şi funcţionarii publiciÎn afara Legii unice a salarizării, sindicaliştii sunt nemulţumiţi şi de obligativitatea celor zece zile de concediu fără plată şi de concedierea unui mare număr de salariaţi din sectorul bugetar.Prima acţiune de protest organizat de Alianţa Bugetarilor a fost pichetarea Palatului Parlamentului, chiar în ziua asumării răspunderii de către guvern pe Legea salarizării unitare, Legea educaţiei naţionale şi Legea privind reorganizarea instituţiilor publice.Aliaţa Bugetarilor este formată din FSLI, Federaţia "Alma Mater", Federaţia "Spiru Haret", Federaţia Sanitas, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică "Publisind", Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială, Federaţia Naţională a Statisticienilor, , Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor.
Sursa: http://www.newsin.ro/sindicate-proteste-alianta.php?cid=view&nid=727b2a30-b7a6-4227-8da8-86fdd6e82f04&hid=media
ALIANŢA BUGETARILOR


alcătuită din:

1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe,
6. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală,
7. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială,
8. Federaţia Naţională a Statisticienilor din România,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
10. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
11. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
12. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”


întrunită în şedinţă în data de 21.09.2009,
a constatat că Guvernul Boc a ignorat solicitările noastre anterioare şi acţiunea de pichetare a sediului Parlamentului din data de 15.09.2009, angajându-şi răspunderea atât asupra Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, lege prin care veniturile salariale ale personalului bugetar se vor diminua drastic în ultimele trei luni ale anului 2009, cât şi asupra Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor din instituţii publice, lege prin care angajaţilor din instituţiile publice li se vor acorda 10 zile libere, neplătite, în perioada octombrie-decembrie 2009.

În aceste condiţii, Alianţa Bugetarilor a hotărât continuarea acţiunilor de protest, conform următorului calendar:
1. pichetarea sediilor PD-L şi PSD din Bucureşti şi din municipiile reşedinţe de judeţ – 30 septembrie 2009, în intervalul orar 1100–1300;
2. grevă generală de o zi în întregul sector bugetar – 5 octombrie 2009;
3. participarea la mitingul organizat de confederaţiile sindicale cu prilejul „Zilei Internaţionale a Muncii Decente” – 7 octombrie 2009;
4. neimplicarea / neparticiparea salariaţilor din sectorul bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale – 22 noiembrie 2009 (+ 6 decembrie 2009, după caz)

Alianţa Bugetarilor solicită, în continuare, Guvernului României următoarele:
1. renegocierea, în regim de urgenţă, a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
2. stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar;
3. renunţarea la acordarea concediului fără plată, forţat.

Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Preşedinte: Anton HADĂR

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Preşedinte: Gheorghe ISVORANU

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Preşedinte: Aurel CORNEA
Federaţia „SANITAS” din România,
Primvicepreşedinte: Adrian BÎREA

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe,
Preşedinte: Vasile MARICA

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală,
Preşedinte: Răzvan BORDEANU

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială,
Preşedinte: Constantin BUZOIU

Federaţia Naţională a Statisticienilor din România,
Preşedinte: Dan PARASCHIV

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Preşedinte: Ştefan TEOROC

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Preşedinte: Sorin DUMITRAŞCU

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Secretar general: Paraschiv TOADER

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”
Preşedinte: Sorin STAN
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


INFORMARE

I. În conformitate cu prevederile art. 49 pct.12 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la trei zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial, se anulează următoarele sporuri, indemnizaţii şi drepturi salariale:

- indemnizaţia de rural;
- sporul pentru tranşele suplimentare de vechime;
- gradaţia de merit;
- salariul de merit;
- sporul de stabilitate;
- sporul de suprasolicitare neuropsihică;
- indemnizaţia de conducere pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control;
- indemnizaţia acordată pentru dirigenţi, învăţători, institutori şi educatoare;
- sporul de practică pedagogică;
- ajutorul de deces acordat în cuantum de 5 salarii acordat la decesul unui cadru didactic;
- orice alte premii sau drepturi băneşti prevăzute de lege sau de Contractele Colective de Muncă.

II. În temeiul prevederilor art.10 din Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din măsurile:
a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
b) să reducă programul de lucru;
c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
d) altă măsură cu efect echivalent.

În situaţia în care moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi UDMR pe tema Legii cadru privind salarizarea unitară va fi respinsă şi preşedintele României va promulga cele două legi amintite mai sus, veniturile salariale ale personalului din învăţământ se vor diminua, în medie, cu 40% lunar, pentru perioada octombrie-decembrie 2009.

Pentru susţinerea afirmaţiilor de mai sus anexăm câteva exemple.DEPARTAMENTUL COMUNICARE


ANEXĂ LA INFORMARE

a) Prof grad I, 22-25 ani vechime, gradatie de merit, dirigentie Salariul brut actual: 3109 ron Salariul brut diminuat: 2261 ron
b) Prof grad I, 22-25 ani vechime, salariu de merit, dirigentie Salariul brut actual: 2860 ronSalariul brut diminuat: 2261 ronc) Prof grad I, 22-25 ani vechime, gradatie de merit, dirigentie , spor de rural 15%Salariul brut actual: 3380 ron Salariul brut diminuat: 2261 rond) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, salariu de merit, Salariul brut actual: 2350 ron Salariul brut diminuat: 1858 rone) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, gradatie de merit, Salariul brut actual: 2555 ron Salariul brut diminuat:1858 ronf) Invatator grad I, 25-30 ani vechime, dirigentie, gradatie de merit, spor rural 15%Salariul brut actual: 2778 ron Salariul brut diminuat: 1858 rong) Invatator definitiv, 2-6 ani vechime, dirigentie, spor rural 15%Salariul brut actual: 1284 ron Salariul brut diminuat: 1033 ron
h) Director, prof grad I, 10-14 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 30%Salariul brut actual: 2874 ronSalariul brut diminuat: 1854 ron
i) Director, prof grad I, 25-30 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 30%Salariul brut actual: 3713 ronSalariul brut diminuat: 2365 ron
j) Inspector şcolar, prof grad I, 25-30 ani vechime, gradatie de merit, ind de conducere 40%Salariul brut actual: 3903 ronSalariul brut diminuat: 2365 ron
k) Secretar sef IA, studii medii, salariu de merit, ind de conducere 20%
Salariul brut actual: 2351 ronSalariul brut diminuat: 1483 ron
Petitie: "Nu scoateti salariul de merit si sporul de doctorat"
Citeste petitia

Monitorizare petitie

Semnaturi (3.686)

Semneaza petitia

Comentarii (18)

Stiri (0)

var doc_loc = new String(document.location.href);
var doc_loc_split = doc_loc.split('#');
if(doc_loc_split.length == 2 && doc_loc_split[1] == 'rec_open') {
hide_show('petitii_aceeasi_tema');
}
Daca vreti ca si alte persoane sa afle despre aceasta petitie, le puteti trimite urmatorul link:
Nu scoateti salariul de merit si sporul de doctorat
09/09/2009
destinatar: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Pornind de la principiul că educaţia reprezintă o prioritate naţională ce pune bazele dezvoltării social-economice pe termen mediu şi lung, Ţinând cont de prevederile Legii 128/1997, ale Legii 84/1995 şi ale Legii 221/2008, cu modificările şi adăugirile ulterioare,Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate de personalul didactic şi didactic-auxiliar din învăţământul preuniversitar şi universitar,Considerăm că textul actual al Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice este incompletă, incorectă şi discriminatorie. Graba Executivului de a adopta un pachet de legi prin asumarea răspunderii pentru a-şi justifica activitatea ineficientă contrastează cu importanţa deosebită a acestor reglementări. Coeficienţii de salarizare sunt subdimensionaţi atât faţă de alte categorii profesionale, cât mai ales în raport cu activităţile specifice fiecărei funcţii ocupate în conformitate cu Statutul personalului didactic. Actualul text al legii nu face decât să diminueze atractivitatea domeniului educaţional pentru personalul calificat, contribuind astfel la scăderea calităţii actului de învăţământ.Se vorbeşte de performaţa învăţământului, însă au fost eliminate salariul de merit şi sporul de doctorat. Oare acestea nu reprezintă o recunoaştere a performanţei?Cerem reintroducerea în textul legii a salariilor de merit (in afara coeficientilor) şi a sporului de doctorat.
Autor: Stanga Iulian, Adrian Ursu
Semneaza petitia

luni, 21 septembrie 2009

PENTRU FEMEI FENOMENALE
"Nu uita niciodata ca pielea se increteste, parul incarunteste,
iar Zilele se aduna in ani...
Dar ce e mai important se conserva;
forta si determinarea ta nu au varsta.
Spiritul tau e cel care indeparteaza panzele de paianjen....
Dincolo de orice punct de sosire e unul de plecare.
Dincolo de orice reusita e o alta incercare.
Cat timp traiesti, simte-te vie.
Daca ti-e dor de ce faceai, fa-o din nou.
Nu te pierde
printre fotografii ingalbenite de timp .....
Mergi mai departe atunci cand toti se asteapta sa renunti.
Nu lasa sa se toceasca taria pe care o ai in tine.
Fa astfel ca in loc de mila, sa impui respect.
Cand nu mai poti sa alergi, ia-o latrap.
Cand nu poti nici asta, ia-o la pas.
Cand nu poti sa mergi, ia bastonul.
Insa nu te opri niciodata."

Madre Teresa de Calcutta

Directorii şi inspectorii şcolari rămân în funcţii

Inspectorii şi directorii şcolari numiţi de şefa învăţământului botoşănean rămân în funcţii. Şi asta, pentru că ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, nu va aplica ordinul de numire a directorilor de şcoli, anunţat cu mare tam-tam miercurea trecută. Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, a declarat încă din momentul în care a primit adresa ministerială că aşteaptă ca Ecaterina Andronescu să revină asupra ordinului, precizând că decizia luată este una politică. „Am spus de la bun început că, până nu apare în Monitorul Oficial, nu e nimic sigur. Până nu era publicat în Monitorul Oficial, acest ordin nu putea fi luat în calcul, contravenea legilor educaţiei”, a declarat Ada Macovei. Astfel, cei opt inspectori şcolari de specialitate şi cei 22 de directori de unităţi de învăţământ numiţi la începutul anului şcolar de Ada Macovei îşi vor continua activitatea. Decizia ministrului Andronescu a fost făcută cunoscută la şedinţa BPN al PSD de luni, urmând ca miercuri, în şedinţa de Guvern, să se prezinte normele de aplicare a Legii educaţiei, asumată de Guvern. Directorii de şcoli numiţi cu delegaţie nu vor fi schimbaţi din funcţie până la intrarea în vigoare a normelor metodologice ale noii Legi a învăţământului, a anunţat luni ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

duminică, 20 septembrie 2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BUCUREŞTI
Liga Sindicatelor din Învăţământ
Judeţul Botoşani
Bd.ul Mihai Eminescu nr.40, telefax:0231531667
e-mail:lsibt@yahoo.com


Unitatea_________________
Sindicatul________________REFERENDUM
Privind declanşarea acţiunii de protest din data de 5 octombrie 2009

Având în vedere faptul că:
În proiectul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, învăţământul este situat la periferia grilei de salarizare, iar aplicarea Legii va avea drept efecte: diminuarea veniturilor de natură salarială ale personalului din sistem, crearea de inechităţi prin pierderea unor drepturi câştigate ale salariaţilor din educaţie, îngheţarea salariilor pe perioadă nedeterminată indiferent de rata inflaţiei, concedieri masive în sectorul bugetar;
potrivit art.49 din Legea de salarizare unitară, la trei zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României nu se mai acordă sporurile, indemnizaţiile şi premiile care li se cuveneau tuturor categoriilor de personal din învăţământ potrivit Statutului personalului didactic şi legislaţiei în vigoare;
Guvernul României refuză aplicarea Legii nr. 221/2008 – de majorare a salariilor personalului didactic;
În ultima perioadă, în învăţământul preuniversitar de stat, s-a procedat la desfiinţarea a aproximativ 20.000 de posturi, ceea ce a dus la disponibilizări masive de personal;
Executivul intenţionează să îi forţeze pe cei peste 400.000 de salariaţi din învăţământ să accepte concediu fără plată pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, ceea ce va implica trimiterea acasă a celor peste 3,5 milioane de elevi, vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea pentru declanşarea acţiunii de protest.
Nr.
Crt.
Nume, prenume
CNP

Grevă generală de o zi – 5 octombrie 2009
SEMNĂTURA
DA
NUNOTĂ: CONFORM LEGII NR. 168/1999 ŞI A CODULUI MUNCII, PE PERIOADA GREVEI, NU SE PLĂTESC DREPTURILE SALARIALE!

Data, Lider de sindicat
C ă t r e,
Conducerea________________________


Organizaţia sindicală de la unitatea şcolară___________________
intră în grevă generală de o zi _______________ora___ Menţionăm că
s-au parcurs procedurile de conciliere prevăzute de Legea 168/1999, de către Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, la care suntem afiliaţi.
Comitetul de grevă este constituit din:
1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________


Lider sindical,
Liga Sindicatelor din Învăţământ
Judeţul Botoşani
Bd.ul Mihai Eminescu nr.40
Telefax:0231531667
Nr.___din 17 septembrie 2009

În atenţia liderului de sindicat,

Vă transmitem alăturat formularul pentru REFERENDUM, în vederea consultării tuturor membrilor de sindicat, privind opţiunea de participare la greva generală de o zi din data de 5 octombrie 2009.
Opţiunea se va exprima prin „DA” sau „NU” , sub semnătură.
La REFERENDUM vor fi consultaţi toţi membrii de sindicat din organizaţie: personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Termenul pentru transmiterea acestei situaţii este 25 septembrie 2009.


PREŞEDINTE,
Prof. Liviu AXINTE
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Diversionistul Cătălin Croitoru recidivează!


Printre invitaţii care au participat la emisiunea „Realitatea zilei” din data de 18.09.2009, s-a numărat şi preşedintele din umbră al Federaţiei Educaţiei Naţionale, deputatul PD-L Cătălin Croitoru.
După ce moderatorul emisiunii, Răzvan Dumitrescu, a dat citire unui comunicat al F.S.L.I., în care s-a semnalat, printre altele, că odata cu intrarea în vigoare a Legii cadru privind salarizarea unitară, veniturile salariale ale personalului din învăţământ se diminuează în perioada următoare cu peste 45%, Cătălin Croitoru pus să comenteze acest comunicat, a făcut afirmaţii scabroase şi diversioniste la adresa federaţiei noastre. „Atunci când la Ministerul Educaţiei s-a discutat problema celor 10 zile libere neplătite, reprezentanţii F.S.L.I. au fost de acord cu diminuarea sau reducerea unor sporuri”, a afirmat halucinant Cătălin Croitoru.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ reaminteşte membrilor săi de sindicat că, la începutul lunii septembrie, Federaţia Educaţiei Naţionale, prin vocea secretarului general Constantin Ciosu, pentru a-şi demonstra obedienţa faţă de Guvernul Boc, a acceptat acordarea a 10 zile libere fără plată pentru salariaţii din învăţământ, propunând amânarea începerii anului şcolar cu două săptămâni.
De asemena, federaţia noastră reaminteşte salariaţiilor din învăţământ că, atunci când ministrul educaţiei a propus diminuarea cheltuielilor de personal cu 15,5% lunar, pentru perioada septembrie- noiembrie 2009, prin reducerea cu 50% a sporurilor prevăzute de lege, reprezentanţii federaţiilor sindicale au respins categoric această soluţie, argumentând ca o astfel de măsură ar fi ilegală.
Este suspect şi surprinzător faptul că domnul deputat Cătălin Croitoru, vicepreşedinte al Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, un „profesionist” şi un „vehement” apărător al drepturilor membrilor de sindicat , cel care în campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul 2008 clama: „dacă ajung parlamentar, nu voi accepta ca Parlamentul să elaboreze legi proaste şi interpretabile pentru educaţie”, a analizat atât de superficial proiectele legilor pentru care Guvernul Boc şi-a angajat răspunderea în Parlamentul României. Dacă studia interesat proiectele acestor legi, ar fi constatat,printre alte nedreptaţi, lacune şi inadvertenţe, că la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Legii cadru privind salarizarea unitară, toate sporurile prevăzute de Legea nr. 128/1997, se anulează.
Ghinionul domnului Cătălin Croitoru este că membrii F.S.L.I. sunt oameni inteligenţi, care nu pot fi manipulaţi uşor.
Este surprinzător faptul că mai există oameni, puţini ce-i drept, care mai au încredere într-un pesonaj cu un comportament atât de abject.

BIROUL OPERATIV AL F.S.L.I.

Bucureşti,
20 septembrie 2009
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Guvernul Boc îşi bate joc de salariaţii din învăţământ!

După ce ministrul muncii, Marian Sârbu, ministrul finanţelor Gheorghe Pogea şi Primul – Ministru Emil Boc au clamat permanent, în ultimele luni de zile, că „odată cu intrarea în vigoare a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice niciun venit salarial nu va fi diminuat”, iată că forma finală a legii, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlamentul României, le infirmă afirmaţiile. Astfel, potrivit art. 49 din Legea de salarizare unitară, la trei zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României nu se mai acordă sporurile, indemnizaţiile şi premiile care li se cuveneau tuturor categoriilor de personal din învăţământ potrivit Statutului personalului didactic şi legislaţiei în vigoare.
Prin această măsură, veniturile salariale ale personalului din învăţământ se diminuează în perioada următoare cu peste 45%.
„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că această decizie luată de Guvernul Boc este de neacceptat şi vom recurge la orice formă de protest prin care să determinăm clasa politică să elimine din textul legii de salarizare prevederile prin care sunt grav afectate veniturile personalului din învăţământ. Este o măsură aberantă care vine în completarea celei de poziţionare jignitoare a funcţiilor din învăţământ în partea inferioară a grilei de salarizare ” a declarat Aurel Cornea, Preşedintele F.S.L.I.
DEPARTAMENTUL COMUNICAREBucureşti,
18 septembrie 2009

joi, 17 septembrie 2009

17.09.2009

TOATE SPORURILE DIN INVATAMANT ANULATE DE CATRE LEGEA SALARIZARII UNITARE
Art.48. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:40. Art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) şi alin. (12), art. 51 alin. (4), art. 89, art. 90 alin. (2) şi alin. (3) şi art. 94 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioareArt.49. – La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României se abrogă:12. Art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 50 alin. (6),art. 50 alin. (7), art. 50 alin. (8), art. 50 alin. (11), art. 50 alin. (12), art. 50 alin. (13), art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (2), art. 51 alin. (4), art. 51 alin. (5), art. 51 alin. (7), art.89, art. 90 alin. (2), art. 90 alin. (3), art. 90 alin. (4), art. 90 alin. (6), art. 90 alin. (7),art. 90 alin. (9), art. 90 alin. (10), art. 90 alin. (11), art. 90 alin. (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personaluluididactic, cu modificările şi completările ulterioare
POATE E TIMPUL DE GREVA GENERALADEMISI
Aadica toate sporurile din contractele colective de muna, sporul de rural, sporul de diregentie, transele suplimentare sunt definitiv abrogate de la data publicarii in MO.iar pana in 31 decembrie suplimentar se mai abroga gradatie de merit, salariu de merit, spor de stabilitate, spor de suprasolicitare neuropsihica si indemnizatiile de conducere de la inspectorat si directori, directori adjuncti, spor practica pedagogica.
Ocuparea funcţiei de director în învăţământ-text cuprins în Legea educaţiei

Text cuprins în Legea educaţiei naţionale, proiect asupra căruia Guvernul şi-a sumat răspunderea în Parlament
Art. 266 - Recrutarea, selecţia si angajarea personalului de conducere din unităţile de învăţământ(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ vacantează posturile de director si/sau de director adjunct, în condiţiile legii si cu aprobarea inspectoratului scolar si asigură publicarea posturilor în presa locală, la sediul inspectoratului scolar si al unităţii de învăţământ, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului.
(2) Funcţiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular însistemul naţional de învăţământ angajat în învăţământ prin contract de muncă pe perioadă nedeterminată, având cel puţin gradul didactic II si vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale si morale si care a obţinut în ultimii 5 anicalificativul „foarte bine”. (3) Directorii si directorii adjuncţi trebuie sa fie buni cunoscători ai limbii romane, să posede competenTe lingvistice de nivel mediu în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, respectiv competenţe de nivel mediu în utilizarea calculatorului. (4) Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în anumite unităţi de învăţământ, se aplică în mod corespunzător următoarele condiţii suplimentare: a) în unităţile de învăţământ în a căror structură sunt incluse si clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ prescolar, unul dintre directorii adjuncţi poate fi, după caz, institutor/institutoare, învăţător/învăţătoare sau educator/educatoare sau profesor pentru învăţământul prescolar sau învăţământul primar. b) în unităţile distincte de învăţământ în care funcţionează secţii cu predare în limba română si secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, funcţiile de conducere se asigură atât din partea secţiei în limba română cât si din partea secţiei în limba minorităţii naţionale. c) în unităţile de învăţământ prevăzute la lit. b), cu un singur post de conducere, prin excepţie se numeste si un director adjunct de la altă secţie decât cea din care provinedirectorul. (5) Ocuparea funcţiilor de director si de director adjunct se face în urma câstigării concursului organizat de consiliul de administraţie, cu participarea unui reprezentant al inspectoratului scolar si desfăsurat pe baza criteriilor de competenţă profesională si managerială. 218 Metodologia concursului se stabileste de către Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării si seaprobă prin ordin al ministrului.(6) Eventualele contestaţii privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere din unităTile de învăţământ si/sau a rezultatelor acestuia se adresează presedintelui consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor. Hotărârea este luată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, este definitivă si nu poate fi atacată decât prin contestaţie la Tribunalul pe raza căruia funcţionează unitatea de învăţământ.(7) Directorul unităţii de învăţământ este confirmat, în urma câstigării concursului, prin dispoziţie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judeţean pentru unităţile de învăţământ special pentru o perioadă de 4 ani, acestia verificând legalitatea concursului.(8) În cazul în care primarul, respectiv presedinte al consiliului judeţean constată că nu s-aurespectat prevederile legale invalidează concursul si decide refacerea acestuia în termen demaxim de 30 de zile.(9) Pentru unităţile de învăţământ din municipiul Bucuresti ...( lipsă text)(10) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ este numit, în urma câstigării concursului, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţieal acesteia si cu consultarea consiliului profesoral, pentru o perioadă de 5 ani.(11) Dacă postul de director nu se ocupă, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământnumeste un director cu delegaţie, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), până laorganizarea concursului pentru ocuparea postului de director, dar nu mai târziu de sfârsitul anului scolar.
(12) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul scolar general si cu primarul, respectiv cu presedintele Consiliului judeţean pentru unităţile de învăţământ special. Contractul de management educaţional se încheie pentru o perioadă de 4 ani, cu evaluare anuală.
(13) Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător si pentru directorul adjunct, rolul inspectorului scolar general fiind preluat de directorul unităţii de învăţământ.(14) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul adjunctîncheie contract de management educaTional cu directorul unităTii de învăTământ. Contractulde management educaTional se încheie pentru o perioadă de 5 ani, cu evaluare anuală. 219(15) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţilor de învăţământ este asigurată de un cadru didactic coordonator, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), desemnat prin decizia directorului unităţii de învăţământ.(16) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.Actul de numire se aduce la cunostinţă inspectoratului scolar pe raza căruia îsi desfăsoarăactivitatea unitatea de învăţământ respectivă.(17) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului au dreptul de acces la toate documentele elaborate în vederea ocupării funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ.
Potrivit art. 114 din Constituţia României:(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113. (3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. (4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere

miercuri, 16 septembrie 2009

Contraofensiva PSD: control
politic în şcoli

Miercuri, 16 Septembrie 2009
De mâine, Ecaterina Andronescu are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte delegarea în funcţiile de conducere din şcoli şi inspectorate. Un ordin de ministru, emis astăzi de Ministerul Educaţiei, le ia puterea inspectoratelor şcolare de a detaşa, pe funcţiile care nu au fost ocupate prin concurs, directori sau inspectori. Dacă până acum această atribuţie le revenea inspectorilor generali, de acum încolo toate numirile vor trece prin biroul
lui Andronescu. Acest lucru intră însă în contradicţie cu noua lege a educaţiei, care va intra în vigoare pe 1 septembrie 2010.
Revoluţie în şcoli: comunitatea
va impune materii de studiu

Andreea Archip
Miercuri, 16 Septembrie 2009
1 SEPTEMBRIE 2010. Părinţii, reprezentanţii municipalităţii şi oamenii de afaceri îşi vor putea da cu părerea în privinţa materiilor pe care ar trebui să le studieze copiii la şcoală. Şcolile cad pe noi, copiii merg pe jos kilometri întregi, iar la evaluările internaţionale avem cele mai slabe rezultate. Noua lege a educaţiei naţionale ar veni ca un colac de salvare pentru învăţământul românesc aflat cu un picior în groapă dacă acesta ar primi finanţarea promisă, de 7% din PIB pentru a revitaliza infrastructura, începând cu anul şcolar următor. Tot atunci ar trebui ca şi actul normativ să intre în vigoare. „Într-adevăr, sunt necesari mulţi bani pentru aplicarea legii, dar dacă vom primi cei 7% din PIB, chiar dacă nici PIB-ul nu mai e ce-a fost, o să ne descurcăm”, este încrezătoare Doina Pană, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Părerea părinţilor contează Astfel, potrivit noii legi, care ar urma să intre în vigoare începând cu 1 septembrie 2010, urmează să fie schimbate nu doar modalităţile de evaluare a copiilor, ci vor fi regândite toate programele şcolare. Astfel, există posibilitatea ca două şcoli de acelaşi profil să le predea copiilor lucruri diferite. Motivul: 20% din totalitatea disciplinelor care trebuie predate la clasă vor fi alese de consiliul de administraţie, adică de profesori, părinţi şi angajaţi ai primăriei, deopotrivă. Noutăţile se ţin lanţ: părinţii nu vor da pe la şcoală doar la puţinele şedinţe organizate de învăţători sau diriginţi. Asta, întrucât trebuie să fie o parte activă în viaţa unităţii de învăţământ, o treime din consiliul de administraţie al acesteia fiind format din părinţi. Nici reprezentanţii municipalităţii nu vor mai face act de prezenţă la şcoală doar când trebuie „să-şi recite” discursul de început de an. Vor avea reprezentativitate de 33% în consiliul şcolii. Pot să-şi dea cu părerea cu privire la ce trebuie să înveţe copiii şi afaceriştii din comunitate, şi în funcţie de ce fel de „meseriaşi” au nevoie. Ei pot acorda şi burse elevilor merituoşi. Dacă până acum învăţământul avea ca rezultat un amalgam de cunoştinţe, odată cu aplicarea noii legi, finalitatea procesului educativ ar trebui să fie competenţele elevilor.

marți, 15 septembrie 2009

COMUNICAT FSLI 15 septembrie 2009
Organizaţiile afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ participă în data de 15.09.2009, atât la pichetarea Palatului Parlamentului, cât şi a prefecturilor judeţene, pentru susţinerea acţiunilor de protest anunţate de Alianţa bugetarilor, prin care se cere Guvernului Boc următoarele:- renunţarea la angajarea răspunderii în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului asupra Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; - renegocierea Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi supunerea sa dezbaterii camerelor Parlamentului României; - stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar;- neacordarea concediului fără plată forţat,Astfel, peste 1500 membri de sindicat din sectoarele municipiului Bucureşti şi din judeţele Dâmboviţa, Braşov, Prahova, Arad, vor fi prezenţi la acţiunea de protest în faţa Parlamentului României. În acelaşi timp, în judeţele: Arad, Călăraşi, Bihor, Timiş, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Cluj, Bacău, Ialomiţa, Maramureş, Prahova, Constanţa, membrii de sindicat vor protesta în faţa prefecturilor.În municipiul Bacău, precum şi în oraşele Moineşti, Comăneşti şi Oneşti se vor desfăşura mitinguri de protest.
PREŞEDINTE,Aurel CORNEA

duminică, 13 septembrie 2009

Bugetarii, dispusi sa renunte la greva, dar cu ce conditie?

Guvernul a acceptat 73 din cele 1067 de amendamente formulate la legile privind salarizarea si reorganizarea institutiilor, insa batalia nu este incheiata. Intre timp liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat ca sindicatele vor renunta la greva, daca Guvernul va renunta la aplicarea legii unice de salarizare.
Potrivit Realitatea, Guvernul a acceptat 73 din cele 1067 de amendamente formulate la legile privind salarizarea si reorganizarea institutiilor si a analizat un sfert dintre amendamentele propuse la Legea Educatiei, urmand ca discutiile pe tema acestui proiect sa continue astazi, in cadrul unei noi sedinte a Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Muntean a precizat ca la proiectul de Lege privind salarizarea unitara au fost formulate in total 773 de amendamente, dintre care au fost acceptate 39. In ceea ce priveste proiectul de Lege privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, au fost formulate in total 294 de amendamente, din care 69 au fost primite de la Senat si 225 de la Camera Deputatilor. Au fost acceptate de Guvern 34 - unul de la Senat si diferenta de la Camera.Guvernul s-a reunit pentru a adopta forma finala a legilor pentru care isi angajeaza raspunderea"Vom analiza punctele de vedere depuse potrivit Constitutiei de membrii Parlamentului, iar amendamentele despre care vom considera ca se incadreaza in continutul legii sub aspectul respectarii principiilor cadrului macroeconomic, al prevederilor bugetare si al programului de guvernare pot fi avute in vedere, urmand ca ele sa fie integrate in forma finala asupra careia Guvernul isi va angaja marti raspunderea", a declarat Boc la inceputul sedintei extraordinare a Executivului, arata NewsIn.Sambata, premierul a convocat la Palatul Victoria liderii principalelor confederatii sindicale, pentru a discuta pe marginea amendamentelor depuse la Legea unica de salarizare in sistemul bugetar. Boc le-a solicitat sindicalistilor sa renunte la greva generala programata pentru 5 octombrie. In urma discutiilor, Executivul a acceptat, potrivit sindicalistilor, sa introduca in Legea unitara o prevedere care sa permita efectuarea de corectii la actul normativ pana in 30 iunie 2010, de catre o comisie interministeriala constituita in acest scop.Executivul a decis, saptamana trecuta, ca isi va angaja raspunderea pe Legea educatiei nationale, Legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si pe Legea privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cu Comisia Europeana si FMI. Sindicalistii cer 'negocieri serioase' ca sa renunte la proteste''Daca se va retine ceea ce s-a discutat in comisia de dialog social si a fost acceptata in unanimitate de patronate si sindicate ca sa se mandateze Guvernul pe o perioada de 6-12 luni sa rezolve disfunctionalitatile legii, evident ca o mare parte din tensiunea acumulata astazi s-ar diminua", a declarat Bogdan Hossu la Realitatea FM, transmite NewsIn. Cu toate astea, Hossu anunta ca vor exista totusi proteste si daca se ajunge la un acord cu Guvernul, insa nu de o asemenea proportie ca si o greva generala. Greva ar bloca viata publicaLiberalii au averizat ca daca Guvernul isi va asuma raspunderea pe cele doua pachete de legi, PNL ii va sanctiona printr-o motiune de cenzura. ”Suntem realmente in pragul haosului”, a explicat Crin Antonescu.In opinia presedintelui PNL, ministrii Educatiei, Justitiei, Muncii si Internelor sunt incapabili si nu au nicio preocupare pentru gestionarea decenta a domeniului pe care il conduc.
Crin Antonescu a avertizat ca o greva generala in educatie, sanatate, ordine publica, administratie, corelata cu protestul magistratilor, inseamna o blocare a vietii publice.
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
Str. N. Iorga Nr. 28, telefon/ fax: +40 231 584052
www.isj.botosani.ro; email: isj@isj.bt.edu.ro
Nr. ________ / ______________


ANUNŢ
privind selecţia cadrelor didactice metodiste

În baza Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 3770/1998, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare şi a experienţelor dobândite în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci LLP_LdV/VETPRO/2008/RO/021, în perioada 1 septembrie – 30 octombrie se va desfăşura selecţia cadrelor didactice metodiste. Selecţia va avea în vedere următoarele:

1. Îndeplinirea unor condiţii cumulative pentru participare:- Absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior de lungă durată (pentru profesori) sau liceu pedagogic şi studii superioare de scurtă/lungă durată/colegiu (pentru învăţători/educatoare);- Titular în învăţământ cu gradul didactic I sau II;- Calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani şcolari (fără sancţiuni disciplinare);


2. Evaluarea unui portofoliu.
Portofoliul va conţine:
• O ofertă/scrisoare de intenţie (înregistrată la IŞJ);• CV-ul în format european;• Diplomă de studii (copie autentificată de conducerea unităţii de înv.);• Adeverinţă grad didactic (copie autentificată de conducerea unităţii de înv.);• Adeverinţe cu calificativele pe ultimii 3 ani şcolari;• Copie autentificată de unitatea de învăţământ de pe decizia de titularizare;
• Alte documente care susţin CV-ul (copiile vor fi autentificate de unitatea de învăţământ).

Portofoliile se depun la registratura IŞJ Botoşani până la data de 25 sept 2009, ora 14,00.Inspector Şcolar General ,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei
ed
document.write(date_mmm);
undefined
Sindicatele din educaţie nu renunţă la proteste, indiferent de rezultatul discuţiilor de la guvern
Posted by LIVIU MARIAN POP in
Sindicaliştii din educaţie spun că, indiferent de rezultatul discuţiilor de sâmbătă de la guvern pe tema Legii unice a salarizării, nu se va renunţa la greva din 5 octombrie, pentru că motivele nemulţumirilor nu sunt legate numai de coeficienţii stabiliţi în acest act normativ.Foto (1)Sindicatele din educaţie nu renunţă la proteste, indiferent de rezultatul discuţiilor de la guvern Vezi Galerie Articol"În privinţa legii salarizării unitare, dorim să se revină la prima variantă a legii, care prevedea, pentru cadrele didactice, salarii cuprinse între 3,5 şi 9,2 salarii minime în sistemul bugetar. Revenirea la prima variantă ar rezolva însă doar una dintre nemulţumirile ce au dus la redeschiderea conflictului de muncă şi la anunţarea protestelor. Altfel spus, dacă se rezolvă problema coeficienţilor, nu înseamnă că se va renunţa la greva generală. Rămân problema concedierilor şi cea a scăderii salariilor pe anul acesta", a declarat vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Liviu Marian Pop.Coeficienţii finali stabiliţi de guvern pentru calcularea salariilor cadrelor didactice din preuniversitar se situează între 1,3 şi de 4,25.Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) este dispusă să accepte o variantă intermediară de creştere a coeficienţilor. "Noi cerem măcar creşteri cu două puncte ale coeficienţilor. În privinţa protestelor, susţinem greva generală, pentru că grila din Legea unică salarizării este doar una dintre nemulţumirile noastre", a precizat secretarul general FEN, Constantin Ciosu.În afara coeficienţilor din Legea unică a salarizării, sindicatele din Educaţie sunt nemulţumite şi de intenţia Executivului de a-şi asuma răspunderea pentru acest act normativ, în condiţiile în care, după cum spun reprezentanţii Federaţiei "Spiru Haret", niciun politician nu a fost tras până acum la răspundere pentru eşecurile actelor normative adoptate.Reprezentanţii guvernului şi cei ai confederaţiilor sindicale se vor întâlni astăzi la ora 16.00, pentru a discuta pe tema amendamentelor depuse în Parlament la Legea salarizării unice, pentru care Executivul a decis să îşi asume răspunderea, a anunţat vineri premierul Emil Boc.Sursa NEWSIN

Pogea: Salariul mediu din sectorul privat va fi cu o treime mai mic decat la stat in 2015

Salariul mediu din sectorul privat va ajunge la 2.354 lei in 2015 si va fi cu aproape o treime (31%) mai mic decat cel din sistemul bugetar, unde ar urma sa creasca la 3.430 lei, a anuntat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Pogea.
"Salariul mediu din sistemul public este in acest moment de 2.199 lei si va creste cu 56% pana in 2015, cand va ajunge la 3.430 lei. In schimb, in mediul privat, estimam ca va exista o crestere de circa 33-34%, de la 1.758 lei la 2.354 lei", a spus Pogea, potrivit NewsIn.Ministrul Finantelor a adaugat ca aplicarea legii unitare de salarizare va duce la o crestere medie a salariilor din invatamantul preuniversitar de 78%, in conditiile in care 260.000 de persoane se afla in aceasta situatie. "Debutantii pot ajunge si la cresteri de peste 100%", a mai spus Pogea."Totodata, profesorii de gradul I - 62.796 de persoane - vor avea o crestere a salariilor de 82%, iar profesorii de gradul II - circa 28.000 de cadre didactice - vor beneficia de cresteri cuprinse intre 73% si 114%", a precizat Pogea.In plus, cresterea medie a salariilor din invatamantul universitar ar urma sa fie de 36%, in conditiile in care "4.774 de conferentiari universitari vor beneficia de o crestere de 24%-44%, iar 6.166 de asistenti - de o majorare cuprinsa intre 39% si 50%", a explicat reprezentantul finantelor.

joi, 10 septembrie 2009

10 septembrie 2009

PNL solicită demiterea ministrului Educaţiei, pentru "încălcarea grosolană" a legii
Liberalii solicită demiterea ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, pe motiv ca ar fi incalcat Legea care-i cere ca, inaintea inceperii anului scolar, sa fie aprobate si date publicitatii metodologiile pentru examenele nationale, relateaza NewsIn. "Ministrul Educatiei Ecaterina Andronescu demonstreaza, inca o data, ca pentru domnia sa legea este optionala si, mai grav, ca se pozitioneaza mai presus de lege", sustin liberalii. Ei argumenteaza ca ministrul Educatiei "a omis" ca este obligata de lege sa aprobe si sa dea publicitatii metodologiile pentru examenele nationale, inainte de inceperea anului scolar, citand articolul din Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant, potrivit caruia anul scolar incepe la 1 septembrie. "In data de 9 septembrie, Guvernul, prin vocea premierului Boc, a anuntat ca a emis o Ordonanta de Urgenta in care se precizeaza ca Bacalaureatul se va da la trei probe. Din nefericire pentru ministrul Andronescu si premierul Boc, acest fapt nu rezolva incalcarea grosolana a legislatiei si a normelor in vigoare", se precizeaza joi, intr-un comunicat al PNL.Sursa: www.ziua.roÎn octombrie-noiembrie 2008 eram convins că liberalii sunt singurii care sunt împotriva noastră şi ne mint. Timpul a dovedit că m-am înşelat şi de fapt ei erau singurii care spuneau adevărul. Nu uit şi nu-i iert pe aceia care m-au minţit şi m-au determinat să-i amăgesc, la rândul meu, pe colegi.
COMUNICAT DE PRESA

Analizind prevederile Legii Unice de Salarizare a Bugetarilor, cit si contextul social, economic si politic in care acesta a fost lansata, Asociatia pentru Dezvoltarea Forumului Social Roman – AD FSR si Sindicatul din Invatamintul Preuniversitar Argesean “Muntenia”, apreciaza ca acesta este un document politic fortat si nerealist, care adinceste discrepantele dintre diversele categorii de salariati bugetari discriminind grav categorii precum profesorii, medicii si functionarii publici in raport cu altele, constituind astfel un potential factor de destabilizare sociala.
Legea Unica nu a fost conceputa ca urmare a bunavointei clasei politice autohtone, ci sub presiunea F.M.I. respectiv a Comisiei Europeane care, au actionat la rindul lor sub imperiul crizei financiare. Puterea a fost constrinsa sa grabeasca adoptarea acestei legi la pachet cu legile educatiei dupa valul dezvaluirilor din Mass Media privind salariile si pensiile opulente ale bugetarilor de lux, nimeni altii decit elemente intrinseci ale Puterii create de Puterea insasi. Legea Unica, similar Codului Educatiei, a fost conceputa in spatele usilor inchise in plina criza financiar-economica, fara o larga dezbatere publica si fara consultarea factorilor direct implicati si afectati si nici a reprezentantilor societatii civile – sindicatele, ONG-urile. Asumarea raspunderii Guvernului pe Legile Educatiei, a salarizarii unice si reorganizarea agentiilor guvernamentale pe data 15 Septembrie constituie in fapt un act de impunere care nu poate genera pace sociala.
Legea Unica mentine profesorii la unul din cele mai joase si umilitoare nivele de salarizare, cauzind prin efectele ei inghetarea si chiar micsorarea salariilor acestora. Prin aceasta se incalca atit prevederile Art. 47 alin (1) din Constitutie privind obligativitatea Statului de a asigura un trai decent tuturor cetatenilor, cit si cele din Art. 2 alin (1) din proiectul Codului Educatiei unde se mentioneaza ca “invatamintul constituie prima prioritate nationala”.
Pentru aceste motive, AD FSR si Sindicatul SIPA Muntenia sustin si se alatura protestului public organizat de Federatiile sindicale din sectorul public – F.S.L.I, “Spiru Haret”, F.E.N., SEDLEX, SANITAS, s.a. pe data de 15 Septembrie in capitala. Protestul va consta din pichetarea cladirii Parlamentului de catre sindicalisti in semn de protest fata de asumarea raspunderii Guvernului pentru legile respective.
Participind la Conferinta Sociala Reunita Europeana (Joint Social Conference) de la Brussels pe data de 14-15 Septembrie, conferinta organizata de CONFEDERATIA EUROPEANA A SINDICATELOR (ETUC), marile sindicate Europene: (CSC, FGTB, FSU, CGIL, VERDI, CGT, IG Metall), si reprezentanti ai societatii civile tocmai pe tema nedreptatilor sociale si a dumpingului social, reprezentantul AD FSR, in calitate de membru in comitetul de organizare al conferintei, si presedintele S.I.P.A. “Muntenia”, in calitate de invitat din partea ETUC, vor face cunoscut protestul sindicalistilor din Romania si vor solicita sustinerea acestuia de catre sindicatele de la nivel European.

Prof. Petre Damo,
Presedinte AD FSR
Prof. Adrian Voica,
Presedinte, S.I.P.A.”Muntenia”
11.09.2009

Modificari programe, admitere liceu, etc....modificari 31.08.2009
Ordinul M.E.C.I. nr. 4857/31.08.2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică-domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat ( postliceală ) pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar. Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă.Ordinul M.E.C.I. nr. 5097/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial. Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă. Ordinul M.E.C.I. nr. 5098/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar Programe şcolare modificate pentru unele discipline de studiu pentru învăţământul primar, în anul şcolar 2009-2010. Centralizator de programe şcolare modificate pentru anul şcolar 2009-2010. Ordinul M.E.C.I. nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal. Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă.Ordinul M.E.C.I. nr. 4856/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filierele vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi.Ordin nr. 4848/2009 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011 Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011 ( Anexa I la OMECI nr. 4848/2009 ) Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011 (Anexa II la O.M.E.C.I. nr. 4848/2009) Probele de aptitudini pentru admiterea in licee vocationale profil artistic - arte vizuale specializările Arte plastice, arte decorative, Arhitectură, arte ambientale, design, Conservare - restaurare bunuri culturale (ANEXA III la Ordinul MECI. nr. 4848/2009) Probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a ix-a cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (Anexa IV la OMECI. nr. 4848/2009) Ordin nr. 4846/2009 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010 Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a viii-a, în anul şcolar 2009-2010 ( Anexa nr.1 la O.M.E.C.I. nr. 4846/2009 ) Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010 (Anexa nr.2 la O.M.E.C.I. nr. 4846/2009)
Programe necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010 (Anexa nr.3 la Ordinul nr. 4846/2009)
ALIANŢA BUGETARILOR
pentru renegocierea Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială,
Federaţia Naţională a Statisticienilor din România,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,

Analizând textul Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
Constatând că, în măsura în care textul respectiv va fi pus în aplicare, va avea drept efect crearea de inechităţi prin pierderea unor drepturi câştigate ale personalului din sectorul bugetar, diminuarea veniturilor acestei categorii de personal etc.,
Faţă de modul în care Guvernul a decis promovarea Legii respective, cu încălcarea regulilor elementare ale dialogului social şi prin desconsiderarea instituţiilor statului de drept,
Au hotărât următoarele:

Art. I. Se constituie ALIANŢA BUGETARILOR pentru renegocierea Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, formată din Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia „SANITAS” din România, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială, Federaţia Naţională a Statisticienilor din România, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual – denumită în continuare „ALIANŢĂ”.

Art. II. Organizaţiile sindicale membre ale ALIANŢEI hotărăsc să acţioneze cu bună-credinţă, cu solidaritate şi în respectul independenţei şi autonomiei fiecăreia, în vederea atingerii următoarelor obiective:
1. renunţarea de către Guvern la angajarea răspunderii în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului asupra Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
2. renegocierea Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi supunerea sa dezbaterii camerelor Parlamentului României;
3. stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar;
4. neacceptarea concediului fără plată forţat.

Art. III. Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. II, ALIANŢA va desfăşura o serie de acţiuni, conform unui calendar stabilit de părţi, care cuprinde, între altele, şi:
1. pichetarea Palatului Parlamentului – 15 septembrie 2009;
2. grevă generală de o zi în întregul sector bugetar – 5 octombrie 2009;
3. neimplicarea / neparticiparea salariaţilor din sectorul bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale – 22 noiembrie 2009 (+ 6 decembrie 2009, după caz).


Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Preşedinte: Anton HADĂR

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Preşedinte: Gheorghe ISVORANU

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Preşedinte: Aurel CORNEA

Federaţia „SANITAS” din România,
Primvicepreşedinte: Adrian BÎREA

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe,
Preşedinte: Vasile MARICA

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală,
Preşedinte: Răzvan BORDEANU

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială,
Preşedinte: Constantin BUZOIU

Federaţia Naţională a Statisticienilor din România,
Preşedinte: Dan PARASCHIV

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Preşedinte: Ştefan TEOROC

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Preşedinte: Sorin DUMITRAŞCUSindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Secretar general: Paraschiv TOADER

miercuri, 9 septembrie 2009

FSLI isi retrage semnatura de pe Acordul semnat in 6 mai
Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în şedinţa din data de 9 septembrie 2009, analizând modul în care Guvernul României şi-a respectat angajamentele asumate prin Acordul semnat cu reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ în data de 6 mai a.c., a constatat următoarele:
• Încălcarea punctului 1 din acest acord, întrucât Executivul nu este capabil să asigure plata integrală, până la finele anului 2009, a salariilor care se cuvin personalului din învăţământ;
• Neconstituirea până la această dată, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, a Comisiei de monitorizare pentru evaluarea modului în care se realizează investiţiile în educaţie, ceea ce ne determină să considerăm că ministerul a încălcat în mod intenţionat punctul 2 din Acord deoarece nu doreşte cheltuirea transparentă a banilor publici;
• Încălcarea grosolană a punctului 5 din acord, potrivit căruia cadrele didactice trebuiau să fie plasate spre vârful ierarhiei în grila de salarizare, deoarece în proiectul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, această categorie de salariaţi este situată la periferia grilei de salarizare. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că, fără o salarizare motivantă a resursei umane din învăţământ, orice încercare de reformare a sistemului educaţional va fi sortită eşecului.În aceste condiţii, în semn de protest faţă de modul în care guvernanţii îşi îndeplinesc angajamentele asumate prin Acordul semnat la 6 mai 2009, Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I. a hotărât retragerea semnăturii de pe acesta.
PREŞEDINTE,Aurel CORNEA
Fără politicieni în şcoli, la început de an şcolar!
08/09/2009destinatar: Preşedintele României, Primul Ministru, Guvernul României (cu excepţia doamnei Ministru al Educaţiei), Parlamentul României, Prefecturi, Consilii judeţene şi primării localeStimaţi politicieni,Pentru că :- deşi aţi susţinut cu toţii că învăţământul este domeniul cel mai important pentru dezvoltarea unei naţiuni, i-aţi acordat cea mai irelevantă atenţie;- deşi aţi semnat cu toţii un « Pact naţional pentru educaţie » care avea ca punct de plecare « principiul » : « Bani contra reformă », acum pretindeţi să se facă reformă, prin asumare rapidă a legilor educaţiei, dar fără bani;- deşi nu aveţi legătură directă cu învăţământul, vreţi să vă asumaţi răspunderea pentru legile unui domeniu foarte important, neimplicând, în această activitate, aşa cum ar fi absolut necesar, specialiştii din domeniu, care lucrează efectiv la catedră, care ştiu « pulsul şcolii » (liderii sindicali şi experţii din ministere, au rupt demult legătura cu şcoala);- deşi aţi recunoscut că activitatea educativă este cel mai prost remunerată, continuaţi să-i atribuiţi fondurile cele mai mici;- deşi aţi votat în unanimitate legea majorării salariilor, pentru cadrele didactice, cu 50%, nu aţi pus-o în aplicare;- deşi aţi afirmat că « în secunda doi » a guvernării, profesorii îşi vor primi salariile majorate cu 50%, retroactiv, în chiar aceeaşi secundă aţi afirmat că nu se mai poate, pentru că nu aveţi bani (numai pentru profesori, căci pentru alte categorii profesionale au fost);- deşi ştiaţi prea bine că nu aţi acordat niciodată învăţământului 6% din PIB, atât cât era fixat prin lege, aţi luat sute de milioane acestui domeniu pentru a le acorda altor ministere (ultima rectificare bugetară, în urmă cu câteva săptămâni);- deşi declaraţi adeseori că profesorii utilizează metode învechite în predare şi nu se adaptează la nou, le-aţi « taiat » şi cei 100 de euro din care-şi puteau procura cărţile sau suporturile electronice sau informatice necesare pregătirii activităţilor didactice;- deşi ştiaţi prea bine că profesorii au salariile cele mai mici din sistem, nu le-aţi acordat, ca altor categorii de bugetari: tichete de masă, prime de concediu şi nu li s-a decontat: transportul, chiria, sau alte facilităţi, ca altor categorii profesionale;- deşi cereţi ca şcoala, prin directori şi profesori să nu fie implicată politic, numiţi inspectorii şcolari şi ministrul învăţământului, strict pe criterii politice,Vă rugăm ca în ziua de 14 septembrie, în care noi ne vom întâlni în şcoli cu elevii noştri şi cu părinţii acestora, pentru începerea unui nou an şcolar, să rămâneţi în birourile dumneavoastră, să vă ocupaţi de problemele mult mai importante pe care le aveţi şi să nu veniţi, ca personalităţi politice, într-un mediu pe care chiar dumneavoastra îl doriţi strict delimitat de viaţa politică. Aşa umili cum ne-a învăţat naţiunea că trebuie să fim - prin conducerea ei, de la comunism, până în zilele noastre - înţelegem că aveţi preocupări mult mai importante; spre exemplu pregătirea pentru asumarea, în 15 septembrie a legilor educaţiei, în aşa fel încât şcoala românească să nu mai fie o sursă de « tâmpiţi ». (Cerem scuze pentru citarea acestui cuvânt agresiv, pe care noi nu-l folosim: elevii nostri sunt numiţi, în cel mai rău caz, « corigenţi » sau « repetenţi ».) Vă rugăm, acordaţi acestei priorităţi atenţia şi timpul dumneavoastră şi nu veniţi în şcoli !Va mulţumim pentru înţelegere !Semnati petitia AICI
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ propuse în legea salarizării unitare

1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv articolele 87 şi 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicate vor stabili coeficienţii de ierarhizare, pentru funcţiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului în funcţie de criterii: număr personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi, etc.
4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prinhotărâre a Guvernului.
5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.
6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani.
7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimiineîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15, personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.
(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic de predare până la tran şa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învăţământul universitar.
(4) Sporurile prevăzute la pct. 7 alin. (1) şi (3) se acordă şi personalul din Ministerul Educa ţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.
(6) Prevederile art. 50 alin (1) şi art 90 alin(1) din Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica numai pentru profesorii universitari si pentru profesorii I, cu gradul didactic I din invatamantul preuniversitar
8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.
9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar, prime şte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:
- pentru 2 clase elevi – 5%;
- pentru 3 clase elevi – 7%;
- pentru 4 clase elevi – 10%.
11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic.
12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de pân ă la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii.
13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conduc ătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5 % din salariul de bază.
14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic.
15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale.
16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. 1 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic.
17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15 % din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de baz ă, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din salariul de bază.