luni, 8 februarie 2010

Sedinta CDS,marți, 9 februarie 2010, la ora 10, la sediul M.E.C.T.S, sala de consiliu
1) Proiectul Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar;

2) Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice;

3) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a subcomisiei de Dialog Social din domeniul cercetării științifice;

4) Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral
5) Diverse

In stilul caracteristic MECTS prezinta pe pagina de net alta ordine de zi:
1. Analiza revendicărilor transmise de către federaţiile sindicatelor din învăţământ
2. Discuţii referitoare la Legea 387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
3. Proiectul Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar;
4. Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice;
5. Constituirea Subcomisiei de Dialog Social din domeniul cercetării ştiinţifice;
6. Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a subcomisiei;
7. Diverse.

GREU COMUNICA INTRE ELE DEPARTAMENTELE MECTS .
Sau e o noua metoda de munca implementata de noul ministru...
Raspunsul sper sa il aflam maine
Publicat de LIVIU MARIAN POP

H.G. nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Nu au obligaţia de a înfiinţa registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentanţele, consulatele generale şi consulatele oficiale."
2.La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
"(21) La angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.
(22) Elementele prevăzute la alin. (2) lit. e) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă."
3.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat."
4.La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazurile menţionate la art. 3 alin. (21) şi (22), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat, respectiv la data încetării contractului individual de muncă al acestuia."
5.La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
"d) neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru anterior începerii activităţii;
e) completarea registrului cu date eronate."
6.La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit. a)-c), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de muncă neînregistrat, fără ca valoarea cumulată a amenzii, determinată de numărul efectiv de astfel de contracte, să depăşească cuantumul de 20.000 lei;
c) cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei."
7.La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.
Art. II
Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 45 din data de 20 ianuarie 2010
TEXTUL ACTUALIZAT AL H.G. nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (cuprinde modificările de mai sus)
Art. 1
Prezenta hotarâre stabileste metodologia de întocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, înregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente în legatura cu acesta.
Art. 2
(1)Încadrarea în munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, numai prin încheierea unui contract individual de munca, în temeiul caruia persoana fizica, în calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.
(2)Fiecare angajator are obligatia de a înfiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit în continuare registru, si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
(3)Angajatorii care au înfiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta încadrarii personalului prin încheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta înfiintarii registrului.
(4)Nu au obligatia de a înfiinta registru misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul în România, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine pentru perioadele în care contractele individuale de munca încheiate cu cetatenii români se înregistreaza la inspectoratul teritorial de munca.
(4)Nu au obligatia de a înfiinta registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale.
Art. 3
(1)Registrul se întocmeste în forma electronica.
(2)Registrul se completeaza în ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a)elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
b)data angajarii;
c)functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din România (COR) sau altor acte normative;
d)tipul contractului individual de munca;
e)data si temeiul încetarii contractului individual de munca.
(21)La angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se înregistreaza în registru cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre salariatul în cauza.
(22)Elementele prevazute la alin. (2) lit. e) se înregistreaza în registru la data încetarii contractului individual de munca.
(3)Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca în format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:
a)prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;
b)prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;
c)prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca în format electronic, însotit de o adresa de înaintare semnata de angajator.
(4)Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori la inspectoratul teritorial de munca, se tine într-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.
(5)Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului în format electronic si în functie de aceasta.

Art. 4
(1)Angajatorii au obligatia de a transmite registrul în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, în termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat.
(1)Angajatorii au obligatia de a transmite registrul în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre primul salariat.
(2)Angajatorii care la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri au încadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul în forma electronica, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.
(2)Angajatorii care la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri au încadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul în forma electronica, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.
(3)Dupa îndeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) si (2), angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, numai în cazul în care intervin modificari ale elementelor prevazute la art. 3 alin. (2).
(4)Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul angajatorul, în cazurile mentionate la alin. (3), în termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari ale elementelor prevazute la art. 3 alin. (2).
(5)În cazurile mentionate la art. 3 alin. (21) si (22), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre salariat, respectiv la data încetarii contractului individual de munca al acestuia.
Art. 5
Unitatile fara personalitate juridica ce au competenta înfiintarii registrului au obligatia de a transmite registrul, în termenele prevazute la art. 4, la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi desfasoara activitatea, cu îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta hotarâre.
Art. 6
Registrul se pastreaza în forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica.
Art. 7
(1)Angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
(2)Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii în registru.
(3)La solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana împuternicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente în dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea în munca, în meserie si în specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal.
(4)Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra în conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor îndelungata si corespunzatoare.
Art. 8
(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte savârsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a)neînfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în termenele si forma prevazute de prezenta hotarâre;
b)refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul în forma electronica, precum si dosarul personal al salariatilor;
c)necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotarâri.
d)neînregistrarea contractelor individuale de munca în registru anterior începerii activitatii;
e)completarea registrului cu date eronate.
(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cele prevazute la lit. a)-c), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b)cea prevazuta la lit. d), cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de munca neînregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei;
c)cea prevazuta la lit. e), cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei.
(3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
(4)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), inspectorul de munca facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
Art. 9
Prevederile art. 8 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10
(1)Inspectia Muncii adopta solutia tehnica privind registrul în forma electronica si aplicatia informatica pentru completarea si transmiterea registrului de catre angajatori.
(2)Aplicatia informatica este distribuita angajatorilor care au obligatia de a înfiinta registrul.
Art. 11
Registrele înfiintate si înregistrate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori.
Art. 12
(1)Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 septembrie 2006.
(1)Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 31 decembrie 2006.
(2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
-****-


Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 172 din data de 22 februarie 2006
Publicat de Emilian Avrămescu