luni, 3 mai 2010

Modificări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Găselniţa Guvernului:
Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate asiguraţii trebuie să fie prezenţi la domiciliu sau la adresa indicată în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (vezi OUG 158/2005)
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"Art. 31
Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate."
2.La articolul 4, alineatul (1) se abrogă.
3.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."
4.La articolul 6, alineatele (1), (6) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 au obligaţia să calculeze şi să vireze la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii.
.....................
(6) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e).
....................
(9) Baza de calcul lunară a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară."
5.La articolul 8 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.
6.La articolul 8 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
7.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), veniturile care se iau în considerare sunt:
a) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2);
b) salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) şi b);
c) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. c)."
8.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34
Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni."
9.La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate."
10.La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 40
(1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite."
11.La articolul 47 alineatul (2), litera c) se abrogă.
12.La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Constituie contravenţie eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare."
13.Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 48
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 47 se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la alin. (1) şi (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) constituie venituri la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate."
14.La articolul 51, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Controlul privind respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile încheiate de către medicii curanţi cu casele de asigurări de sănătate se efectuează de către organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurări de sănătate."
15.La articolul 51, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:
"(31) Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se efectuează de către plătitorii de indemnizaţii, însoţiţi, dacă este cazul, de un reprezentant al poliţiei, avându-se în vedere programul individual de recuperare recomandat de către medicul specialist. Verificarea prezenţei asiguraţilor nu va afecta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti garantate de Constituţia României, republicată.
(32) Pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă ce refuză verificarea prezenţei în condiţiile alin. (31), plata indemnizaţiilor încetează de la data la care s-a constatat acest fapt, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(33) Nerespectarea prevederilor art. 31 lit. c) atrage neplata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de la care s-a constatat aceasta."
Art. II
Certificatele de concediu medical eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă.
Art. III
În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor aproba, prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, normele de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae Lucian Duţă
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 268 din data de 26 aprilie 2010

COMUNICAT

În atenţia membrilor de sindicat afiliaţi la Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani,
Sedinţele publice de mişcare a personalului didactic sunt:

- luni 3 mai 2010 pentru toţi profesorii, în ordine alfabetică a disciplinelor
- miercuri 5 mai 2010 – pentru educatoare şi învăţători, aşa cum este afişat la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani.