joi, 21 ianuarie 2010

INFORMARE

Astăzi, 20.01.2010, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social la care, din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, au participat domnii Aurel Cornea, Simion Hancescu şi Liviu Marian Pop.
Ordinea de zi propusă de către M.E.C.T.S. a fost următoarea:
1. Proiect privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011;
2. Proiect de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;
3. Proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
4. Aplicarea O.U.G. nr. 114/2009;
5. Diverse.

1. La solicitarea F.S.L.I., s-a acceptat ca planul de şcolarizare să fie prezentat până la data de 5 februarie 2010, în loc de 22 ianuarie 2010, aşa cum a propus M.E.C.T.S.
2. S-a acceptat modificarea art. 4. alin. (1) din Proiectul de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral în sensul că: „Absolvenţii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore”. De asemenea, la solicitarea F.S.L.I., în planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi, s-a introdus o ora în plus faţă de propunerea M.E.C.T.S. la aria curriculară „Tehnologii - Cultură de specialitate”, urmând ca ora de „consiliere şi orientare” să se desfăşoare în afara orelor din planurile cadru.
3. La propunerea M.E.C.T.S., „Proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2” se va discuta într-o viitoare şedinţă a Comisiei de Dialog Social, acest proiect fiind în continuare în dezbatere publică.
4. Referitor la modalităţile de aplicare a O.U.G. 114 din 2009, reprezentanţii F.S.L.I. au avut o poziţie fermă, reamintind faptul că federaţia noastră nu este de acord cu prevederile acestei ordonanţe, argumentând că transpunerea acestora în practică va conduce la scăderea calităţii procesului instructiv-educativ. La cererea noastră expresă, s-a acceptat scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct.
5. Având în vedere că în data de 12 decembrie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr.387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, am solicitat reprezentanţilor M.E.C.T.S. să clarifice modul în care vor fi salarizate cadrele didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar/primar. Reprezentanţii M.E.C.T.S. ne-au cerut un răgaz de două-trei zile pentru a clarifica această problemă, motivul invocat punându-ne pe gânduri şi fiind revoltător. Ministerul Finanţelor cere M.E.C.T.S.-lui ca profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar să fie încadraţi şi plătiţi conform art.43 lit.(b) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 128/1997. Aceasta ar însemna ca personalul didactic din această categorie care are mai puţin de 18 ore săptămânal, respectiv 16 ore (pentru cei cu gradul I şi 25 de ani vechime în învăţământ), să fie plătiţi proporţional cu numărul de ore efectuate, ceea ce ar conduce la diminuarea salariului. A fost abordată şi problema premiului anual aferent anului 2009, dar nu am primit nicio garanţie privind acordarea acestuia.

Prim-vicepreşedinte,

Simion HANCESCU

Salariul al 13-lea şi prima de vacanţă aferente anului 2009

Conform art. 14 alin. 1 din HG nr. 281/1993 “Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare beneficiază, după caz, la sfârşitul anului calendaristic, anului şcolar, stagiunii etc., de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata”.
În ce priveşte modul de stabilire a premiului anul, acesta se regăseşte în dispoziţiile HG nr. 829/1994. Potrivit, art. 2 din acest act normativ, „salariul mediu lunar de bază realizat, până la nivelul căruia se poate stabili premiul anual, se determină prin raportarea la 12 luni a sumelor încasate pe întregul an, ca: salariul de bază, potrivit încadrării, indemnizaţia de conducere, salariul de merit, alte drepturi salariale care, potrivit reglementărilor în vigoare, fac parte din salariul de bază, precum şi sumele de natura salariului de bază încasate pentru perioada concediului de odihnă”. Raportat la dispoziţiile Statutului personalului didactic şi ale metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic, rezultă că, la calculul premiului anual pentru personalul didactic de predare urmează a se avea în vedere următoarele: salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământul special, gradaţia/salariul de merit şi indemnizaţia pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare. Pentru personalul didactic auxiliar la calculul premiului anual se are în vedere salariul de bază al funcţiei didactice auxiliare, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământul special, gardaţia/salariul de merit şi sporul de stabilitate, după caz.
Potrivit art. 3 din HG 829/1994 la stabilirea premiului anual „nu vor fi luate în calcul elementele de salarizare care nu sunt de natura salariului de bază: sporul de vechime, sporul pentru condiţii deosebite de muncă, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă”. Raportându-ne la prevederile Statutului personalului didactic nu se pot lua în calcul acele sporuri şi indemnizaţii care nu fac parte din salariul de bază, respectiv: sporul pentru vechime în muncă, sporul pentru mediu rural sau localităţi izolate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul pentru practica pedagogică, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, sporul pentru predare simultană, sporul pentru condiţii grele de muncă.
În art. 1 al HG 829/1994 se specifică faptul că acest premiu anual se acordă la sfârşitul anului calendaristic, dar atât prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, cât şi prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 s-a interzis acordarea premiului anul la sfârşitul anului calendaristic impunându-se plata acestuia în luna ianuarie a anului următor.
Potrivit art.25 din Legea nr. 330/2009 "Pentru activitatea desfăşurată, personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea”. „Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi, începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul”.
În ceea ce priveşte prima de vacanţă aferentă anului 2009, Legea nr. 329/2009 prevede în art.16 că „Prima de care beneficiază angajaţii la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată”. Prin urmare, prima de vacanţă aferentă anului 2009 poate fi plătită până la 31 ianuarie 2010 fără a exista o hotărâre judecătorească