miercuri, 30 septembrie 2009

Legea Educatiei Nationale
Legea Salarizarii Unitare
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010 - Anexa nr. 2 la OMECI nr.5203/23.09.2009Calendarul examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 1 la OMECI 5203/23.09.2009 Ordin nr. 5203/23.09.2009 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2010
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ
Odata cu 1 ianuarie, conform Legii salarizarii unitare raman urmatoarele sporuri1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedereşi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv art. 87 şi 88 din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 deani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor devechime în muncă.3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile deînvăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile deconducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcţie de criterii: număr personal,elevi/studenţi, categorii de unităţi etc.4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea înlocalităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raportcu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prinhotărâre a Guvernului.5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de oindemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordatăprin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existentela nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997,cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şididactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate58gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toategradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţiaprevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completărileulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimiineîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe bazacoeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15.Dacă prin împărţirea la 1,15, personalului trecut în alte gradaţii, tranşe devechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i sepoate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bazăpână când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cuprevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completărileulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didacticauxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic depredare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 ani înînvăţământul preuniversitar, respectiv de 30 ani în învăţământul universitar.(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se acordă şi personalului dinMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia,altul decât cel didactic.(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului debază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară apersonalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completărileulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.(6) Prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cumodificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru profesorii universitari şipentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic Idin învăţământul preuniversitar.8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentrupersonalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele devechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăpentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesoribeneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectivlucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivitregulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şiInovării.10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi înînvăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicităo încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernuluinr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:- pentru 2 clase elevi - 5%;- pentru 3 clase elevi - 7%;- pentru 4 clase elevi - 10%.5911. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte,învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoareacoeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificulactivităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plătidin venituri proprii.13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi unspor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de5 % din salariul de bază.14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivitart. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celorîndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilorsociale de stat.16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau princumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificărileşi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la normadidactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completărileulterioare.17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordatepersonalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii desporuri:a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15 % dinsalariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază,corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor,precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de cătreordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun alMinisterului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nupoate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

metodologie bac 2010

http://liviumarianpop.blogspot.com/2009/09/bacalaureat-2010.html
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Nr. 209/30.09.2009


Către sindicatele afiliate,
În atenţia liderului de sindicat,
Vă rugăm să ne trimiteţi, până în data de 02.10.2009 – ora 14, prin email sau fax, situaţia participării reprezentanţilor federaţiilor componente ale Alianţei Bugetarilor, la acţiunile de pichetare desfăşurate în data de 30.09.2009.
De asemenea, vă solicităm să ne comunicaţi numărul şi procentul membrilor FSLI care participă la greva generală din 5 octombrie 2009.

PRIM-VICEPREŞEDINTE,


Simion HANCESCU
PETIŢIE


ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:

1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;

este nemulţumită din cauza inechităţilor care vor apărea în rândul salariaţilor bugetari odată cu aplicarea Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi faţă de modul în care Guvernul a decis promovarea legii de salarizare, încălcându-se regulile elementare ale dialogului social şi desconsiderând instituţiile statului de drept.

În aceste condiţii, Alianţa Bugetarilor solicită celor două partide care alcătuiesc coaliţia aflată la guvernare şi care se fac vinovate de cele prezentate mai sus, următoarele:
1. Renegocierea, în regim de urgenţă, a Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
2. Stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar;
3. Renunţarea la acordarea concediului fără plată, forţat.


Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor

Bucureşti, 30.09.2009