joi, 3 decembrie 2009

Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (III)

Lege-cadru nr. 330/2009


CAPITOLUL IV: Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii

Art. 29

(1)Aplicarea prevederilor prezentei legi în ceea ce priveşte nivelul de salarizare pentru funcţiile prevăzute în anexele prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă a salariilor de bază în plată, a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare.

(2)Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază sau indemnizaţiile lunare de încadrare rezultate prin majorări potrivit prevederilor alin. (1) nu vor depăşi valoarea corespunzătoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform încadrărilor în grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00.

Art. 30

(1)Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere.

(2)Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele prevăzute în cap. III şi în anexele la prezenta lege.

(3)Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 2009.

(4)La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate.

(5)În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a)noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

b)sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, soldei funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.

(6)Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora.

(7)Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 şi 24 nu se aplică în anul 2010.

Art. 31

Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare.

Art. 32

Pentru personalul promovat în funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare.

Art. 33

Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 34

(1)Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2)Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3)Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.

(4)Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

Art. 35

Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, pentru avansarea în gradaţii, precum şi pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Art. 36

(1)Persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile şi autorităţile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute de lege.

(2)În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcţiei de execuţie a persoanei care a ocupat funcţia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

(3)În situaţia în care în cadrul structurii organizatorice, aprobată potrivit legii, nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie, corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia.

Art. 37

(1)Condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.

Art. 38

În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).

Art. 39

Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 40

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, a indemnizaţiilor şi, după caz, a soldelor funcţiilor de bază la încadrarea, promovarea şi avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

PARTEA III:

CAPITOLUL V: Aplicarea etapizată a legii

Art. 41

(1)Începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare şi ierarhizare va fi reformat şi simplificat printr-un proiect de lege, care să prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcţii din sectorul bugetar, trecerea treptată la salarii nominale, îmbunătăţirea ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare şi a sistemului de grade, gradaţii şi trepte salariale.

(2)Principiile proiectului de lege prevăzut la alin. (1) vor fi:

a)stabilirea unui sistem reformat şi simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar, care să cuprindă grupuri ocupaţionale şi grade şi care să se bazeze pe o metodologie modernă de evaluare pe bază de ocupaţie şi responsabilităţi, astfel încât să promoveze remuneraţie egală pentru muncă egală.

În cadrul unui grup ocupaţional, toate poziţiile vor fi clasificate pe grade, doar pe baza responsabilităţilor efective ale fiecărei poziţii;

b)stabilirea unei grile unice pentru toate instituţiile publice care fac obiectul acestei legi, care să definească nivelul salariului de bază pentru toate poziţiile din toate grupurile ocupaţionale.

Fiecare grup ocupaţional şi grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult funcţiile cu o mai mare responsabilitate şi pentru a oferi motivaţii pentru ca personalul cu calificarea şi experienţa corespunzătoare să-şi asume responsabilităţi mai mari;

c)competitivitatea în raport cu piaţa muncii, în cadrul constrângerilor bugetare, pentru a atrage şi a menţine personal calificat;

d)controlul unitar; miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta lege;

e)eliminarea cumulului de funcţii.

Art. 42

(1)În vederea aplicării prevederilor art. 41, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează o comisie bipartită, denumită în continuare Comisia. Comisia va fi formată din specialişti ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi câte un reprezentant desemnat de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. Atribuţiile Comisiei vor fi aprobate până la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita asistenţă tehnică, în măsura în care consideră necesar.

(2)Componenţa nominală a Comisiei şi atribuţiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(3)Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaţionale şi a gradelor, grila unică, dispoziţiile revizuite pentru sporuri şi alte stimulente financiare, cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a salariilor, precum şi orice alte aspecte conexe.

(4)Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011.

Art. 43

Pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, de alte instituţii şi autorităţi, precum şi pe baza studiilor independente, Comisia va realiza o analiză comparativă a evoluţiei drepturilor salariale din sectorul public şi sectorul privat, în vederea asigurării competitivităţii drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piaţa forţei de muncă.

Art. 44

Comisia formulează propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare şi ierarhizare în conformitate cu prevederile art. 41.

Art. 45

(1)Prin legile anuale de implementare, pe baza raportului publicat de Comisie, sistemul public de salarizare şi ierarhizare va fi reformat în conformitate cu prevederile art. 41, corelat cu schimbările structurale din administraţia publică şi din alte domenii din sectorul bugetar.

(2)În sistemul de salarizare prevăzut la alin. (1), salariul de bază pentru fiecare funcţie, stabilit în valori nominale pe bază de responsabilităţi, va reprezenta principalul element al veniturilor salariale, iar sporurile şi indemnizaţiile vor fi stabilite numai în cazul în care condiţiile temporare de muncă fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 23.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 9 noiembrie 2009

Concediul fara plata a bagat educatia in ceata

Conducerile unitatilor scolare nu stiu cum vor plati cadrele didactice pentru luna noiembrie. Majoritatea unitatilor scolare au aplicat prevederile Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECI), respectiv au luat liber pe 30 noiembrie si au programat celelalte zile pentru perioada 14-18 decembrie. In aceasta situatie, elevii botosaneni vor intra in vacanta pe 11 decembrie, dupa ultima ora de curs.Cadrele didactice vor primi bani numai pentru perioada vacantei din decembrie, bani care vor intra in buzunarele dascalilor in luna ianuarie. La aceasta data insa, in scoli, directorii nu stiu ce procent de micsorare a salariilor trebuie sa aplice pentru luna noiembrie, cel de 15,5% stabilit prin lege sau cel de 9,81%, conform unei adrese a Consiliului Superior al Magistraturii. Sindicalistii spun ca reducerea salariala ar trebui sa fie aplicabila de la 12 noiembrie si nu de la 1 noiembrie deoarece legea a fost publicata in Monitorul Oficial, pe 9 noiembrie.Salarii taiate pe raspunderea directorilor

„Intreaga responsabilitate a aplicarii acestei masuri de curba de sacrificiu din partea angajatilor bugetari va cadea exclusiv pe umerii directorilor de unitati, a ordonatorilor de credit. Practic, acestia isi vor asuma aplicarea micsorarii”, a mentionat liderul LSI. Directorul unitatii scolare va fi cel care va spune contabilului cum sa faca si cat sa taie din salariu, dupa care va semna statele de plata. Prin respectiva semnatura isi va asuma responsabilitatea. „Nu mi se pare normal sa existe aceasta discutie. Directorul, prin textul legii, care este chemat sa puna in aplicare acest lucru, este pus intre ciocan si nicovala”, a spus Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Invatamant. Pentru a veni in sprijinul ordonatorilor de credite care in aceste zile trebuie sa intocmeasca statele de plata, cele doua sindicate din educatie au cerut lamuriri Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). (Petronela Rotariu)Am trimis o adresa prin care conducerea Inspectoratului sa trimita clarificari in scoli cu privire la procentul de scadere a salariului pe luna noiembrie. Ni s-a spus ca azi (n.r. - miercuri) se va lua o decizie finala in acest sens

Maria Tiprigan, lider Sindicatul Invatamantului PreuniversitarNu mai trimit nicio adresa. Exista o lege care trebuie aplicata. Fiecare ordonator de credite trebuie sa respecte legea. Directorii au angajati contabili care stiu ce au de facut, care stiu ce fonduri au

Ada Macovei, inspectorul scolar generalPotrivit liderului LSI si de organele de control financiar sustin indirect reducerea salariilor cu 9,81%. Asta deoarece, in alte situatii similare, au solicitat recuperarea unor sume de bani angajatilor din invatamant, motivand ca legea intra in vigoare la trei zile de la publicare.