marți, 21 iunie 2011

Precizari privind calculul si plata indemnizatiei pentru concediul de odihna 2011

Potrivit art 12 / legea 63/2011,
« Art. 12. — Plata concediului de odihna pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare »

Insa ordonanta 10/ 2008 , cu exceptia art. 23, 25 si 302, a fost abrogata prin legea 330/2009 ca dealtfel si ordonanta 24 /2000 care a fost si ea abrogata prin legea 330 / 2009.

ART. 23 din ordonanta 10/2008spune ca :
“(1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii.
(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an.
(3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii.
(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat săacorde concediul până la sfârşitul anului următor.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.
(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.
(7) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu »

Insa HG 250/1992, despre care ordonanta 10/2008 spune ca ramane in vigoare, a fost abrogata expres pe data intrarii in vigoare a codului muncii, respectiv pe 1 martie 2003, prin art 298, al2.
Acest lucru este consemnat in toate hotararile judecatoresti obtinute de LSI BOTOSANI, in procesele privind modul de calcul al indemnizatiei de concediu pentru anul scolar 2009-2010.
« (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
Cât priveşte HG 250/1992 şi Ordinul MEN nr 325 /1998, trebuie remarcat că aceste acte normative au fost emise pentru punerea în aplicare a Legii 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor.
Or, prin art 298 alşin 2 din Codul Muncii, Legea 6/1992 a fost abrogată expres pe data intrării în vigoare a acestui cod, respectiv pe 1 martie 2003. rezultă prinj urmare, că şi cele două acte normative susmenţionate (hotărârea şi ordinul de punere în aolicare a Legii 6/1992) au fost abrogate implicit - în conformitate cu disp art. 108 alin.2 din Constituţie, art 26 alin. 1 şi art 46 alin 3 din Legea nr. 90/2001, art 4 alin.2 şi 3 şi art. 67 alin.1 din Legea nr. 24/2000, nemaiavând obiect de aplicare.
......................................................................................................................
Aşadar, întrucât reclamanţii au plecat în concediu în luna iulie 2010, rezultă că la calculul indemnizaţiei cuvenite trebuiau avute în vedere drepturile salariale prevăzute de art 145 alin.1 din Codul muncii -respectiv salariul de bază, indeminzaţii şi sporuri cu caracter permanent - din lunile aprilie, mai şi iunie 2010.”
Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca la calculul indemnizatiei de concediu aferente anului scolar 2010 - 2011 , daca se intra in concediu cu 01 iulie 2011 trebuie calculata media zilnica a drepturilor salariale din lunile iunie 2011, mai 2011, aprilie 2011 (iar daca data este alta 3 luni anterioare intrarii in concediu), iar aceasta se va inmulti cu nr de zile de concediu pentru fiecare, obtinandu-se astfel valoarea indemnizaţiei de concediu.

Preşedinte,
Prof. Liviu Axinte